FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biocenóza


biocenóza

- všetky organizmy ( zvieratá, rastliny, mikroorganizmy, človek), ktoré osidľujú určité územie a sú spojené vzájomnými vzťahmi a vzťahmi s prostredím. Súbor živočíchov je zoocenóza, súbor rastlín fytocenóza. Vedný odbor zaoberajúci sa zákonitosťami tychto vzťahov je biocenológia. Určitá biocenóza žije na prirodzenom, istými ekoologickými faktormi charakterizovanom, ohraničenom priestore - biotope (napr. smrekový les, rašelinisko, močiar, vysokohorské pásmo). Organizmy schopné rásť len v podmienkach určitých vlastností sú ekoelementy (rastliny slanomilné, vápnikomilné, močiarové atď.). Kulturnu biocenózu charakterizuje pestovateľský zásah človeka. Biocenóza je podmienená vlastnosťami prostredia (klimatickými, pôdonymi a topograickými) ( L165;57).