Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Internet, AI & spoločnosť

Všadeprítomný internet a inteligencia emancipovaná od života

Keby bol internet smrteľnou chorobou, nemalo by ľudstvo šancu na prežitie. Rýchlosť šírenia a rozsah tejto pandémie sú v dejinách ľudstva (a života na Zemi vôbec) jedinečné.

Čo je vlastne internet? Obrovská knižnica? Celoplanetárna zoznamka? Nový druh telefónu? Hyper obchodný dom? Virtuálna dedina? Nová realita?

Je internet zbraň globalizácie alebo záchranný pás ľudskej rozmanitosti? Pomáha pri rozvíjaní ľudskej tvorivosti alebo je to ďalšie ópium ako televízia či pop-music? Znásobuje individuálnu, či kolektívnu inteligenciu alebo spriemerňuje človeka? Spája ľudí, alebo ich rozdeľuje do názorových bublín? Poskytne človeku nové možnosti alebo ho zotročí? Stane sa priestorom slobody alebo nástrojom politickej moci, kultúrnej hegemónie a názorovej unifikácie?

Internet je fenomén, ktorý svojim planetárnym rozšírením a hĺbkou dosahu ovplyvňuje hádam všetky ľudské činnosti. Umožňuje celý rad spôsobov nazerania a skúmania. Je to technický nástroj, komunikačný kanál, databázový systém, organizačný článok, sociálna sieť, centrum umelej inteligencie. Ovplyvňuje právo, ekonomiku, politiku, umenie, vojenské otázky, morálku, zločin, ľudské vzory správania sa, trh práce, poľnohospodárstvo aj archeológiu. Mimo rôznych parciálnych náhľadov na internet, triedených podľa tradičných odborov ako internet a informatika, internet a medzinárodná politika, internet a právo, internet a kultúra, internet a konšpiračné bludy, internet a …, provokuje internet aj k zovšeobecnenejšiemu pohľadu.

O umelej inteligencii snívame už stáročia, ale nevedeli sme si ju prestaviť. Dnes si ju už predstaviť vieme, vieme ju navrhnúť, implementovať aj použiť. Otázky o jej skutočnej povahe, o dôvere v jej postupy a výsledky a špekulácie o jej dominancii nad človekom sú ale stále otvorené a nezodpovedané. Všeličo sa ale už dnes dá o nej vypovedať.

O umelej inteligencii si kladieme podobné otázky, ktoré smerujú od vesmírneho pesimizmu až po historické kapitulanstvo. Umenie ju spracováva oddávna, aj keď dnes sa produkcia diel rýchlo zväčšuje. Veda si trúfa menej. Buď sa venuje praktickým aplikáciám, alebo pripomína umenie. Ale všetci cítime, že sme sa práve ocitli v bode zlomu.

Takéto otázky, ale aj aplikácie a z nich vyplývajúce konštatovania by mali byt obsahom tohto seminára.

Podmienky absolvovania semestra

 • Aktívna účasť na seminároch. 
 • Odovzdávanie minireflexií (Rozsah do 160 znakov, minimálny počet 9)
 • Jedna praktická úloha počas semestra 
 • Jedna až dve krátke eseje (maximálne jedna strana do 2500 znakov s medzerami)
 • Záverečná prezentácia – odovzdaná a prednesená na seminári. Bez osobného odprezentovania nie je možné úspešne absolvovať predmet. 

Podmienka pre úspešné absolvovanie:

 • Získanie dostatočného počtu bodov

Maximálny počet bodov za jednotlivé aktivity:

Minireflexie - 12

Eseje – 10 bodov

Praktická úloha - 5 bodov

Záverečná prezentácia - 15 bodov

 

Známkovanie:

A 40 a viac
B 38 - 39
C 36 - 38
D 33 - 35
E 30 - 32
Fx 29 a menej

Tvorivé písanie

Cieľ predmetu

Vytvoriť priestor pre rozvíjanie rôznych foriem tvorivého písania. Seminár je orientovaný na všeobecné princípy tvorivého písania, ako aj na najrôznejšie žánre od vedeckých, cez popularizačné, novinové, internetové až po umelecké formy písania a publikovania.

Témy seminárov

 • Zásady tvorivého písania
 • Skladba písaného textu
 • Zásady štylistiky
 • Krása editovania
 • Techniky písania rôznych žánrov
 • Eseje, úvahy, fejtóny, rozprávania
 • Špecifiká písania pre internet
 • Tvorivosť, originalita a ich pravidlá

Prijatie do kurzu Tvorivé písanie

Tvorivé písanie je výberový seminár. Budú do neho prijatí max. 10 študenti z tých, ktorí:

 1. sa prihlásia na mojej stránke, (až následne v AIS)
 2. napíšu vstupný test (krátka esej na zadanú tému) a na jeho základe budú vybraní

Vstupného testu sa môžu zúčastniť všetci študenti ľubovoľných ročníkov, ako aj študijných odborov. Každý, kto má chuť si vyskúšať vstupný test, môže prísť na prvú hodinu podľa rozvrhu.

Tí, ktorí majú záujem o účasť na seminári, ale nemôžu sa prihlásiť kvôli limitu do AIS, stačí sa prihlásiť na mojej stránke na tento predmet a napísať vstupnú esej.

Termín odovzdania vstupnej eseje na moju stránku je nasledujúci utorok.

Na prijatie nemá vplyv, či študent má pred testom predmet zapísaný v AIS !!!!!!!!!!!!!

Podmienky pre udelenie zápočtu

 • Aktívna účasť na seminároch
 • Priebežné odovzdávanie seminárnych prác

Všetko neštandardné je potrebné si dohovoriť s vedúcim seminárov.

Podmienky pre udelenie skúšky

 • Priebežné odovzdávanie seminárnych prác
 • Odovzdanie záverečnej práce

Známkovanie:

A 90 a viac
B 86 - 89
C 80 - 85
D 70 - 79
E 60 - 69
Fx 59 a menej

Extrémne programovanie

Extrémne programovanie je predmet pre inteligentných, lenivých a pohodlných programátorov, ktorí chcú byť profesionálne úspešní a pritom mať radi svoju prácu.

Predmet sa venuje agilným metódam, technikám a postupom pri tvorbe programových systémov. Jeho cieľom je oboznámiť s dôvodmi, ktoré viedli k experimentovaniu s týmito nástrojmi (softvérová kríza, nízka produktivita, prehnaný dôraz na softévoré inžinierstvo, nuda) a dôsledkami týchto dôvodov na vývoj programov. Dôraz bude kladený na jednu z najznámejších agilných metodík: extrémne programovanie.

POZOR: Predmet nie je vhodný pre ambicióznych workoholikov, ani extrémnych hackerov, ktorí sa už na základnej škole nabúrali do databázy školskej jedálne, aby zbavili jedálny lístok nenávidenej kelovej omáčky!

Témy prednášok a cvičení

 • Zlyhávanie softvérových projektov a jeho dôvody
 • Špecifiká vývoja softvéru
 • Životný cyklus programových systémov
 • Tradičné metodológie versus agilné metodiky
 • Párové programovanie
 • Princípy jednotkového testovania
 • Testmi riadené programovanie
 • Čistý kód
 • Refaktorizácia
 • Zdieľanie kódu, rozširovanie zdedeného kódu
 • Exploračné testovanie
 • Stratégie riešenia - plánovanie, vývoj, návrh, testovanie
 • Praktické experimenty s extrémnym programovaním

Podmienky pre udelenie zápočtu

 • Účasť na cvičeniach
 • Vyriešenie úloh z cvičení (aspoň 35 bodov k pripusteniu ku skúške)

Podmienky pre udelenie skúšky

 • Písomná skúška (získanie aspoň 30 bodov z max. 50)
 • Po získaní aspoň 30 bodov krátky ústny pohovor

Všetko neštandardné treba dohovoriť s vedúcim predmetu.

 

Známkovanie:

A 91 a viac
B 86 - 90
C 80 - 85
D 75 - 79
E 65 - 74
Fx 64 a menej