Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Programovanie 3.

Cieľ predmetu

Zvládnutie základov programovacieho jazyka C++, rozvíjanie algoritmických schopností, metodologické princípy písania čistého kódu v jazyku C++, základy metodológie Test Driven Development. Tvorba malej aplikácie v tomto programovacom jazyku. 

Témy prednášok a cvičení

 • Príkazy, typy premenných, ich definovanie, dostupnosť a ochrana
 • Statické a dynamické polia, viacrozmerné polia
 • Smerníky
 • Štruktúry, triedy, ukrývanie a dedenie
 • Hierarchie tried, abstraktné triedy, dynamické dedenie, viacnásobné dedenie
 • Konštruktory a deštruktory
 • Funkcie, metódy, virtuálne metódy
 • Argumenty, preddefinované hodnoty, návratové hodnoty
 • Polymorfizmus, preťažovanie operátorov
 • Prúdy, práca so súbormi
 • Šablóny, STL
 • Ošetrovanie výnimiek
 • Základy paralelizmu

Podmienky pre udelenie zápočtu

 • Získanie najmenej 90 bodov z cvičení (10 bod za každé úplne vyriešené cvičenie odovzdané načas)

Všetko neštandardné je potrebné si dohovoriť s vedúcim cvičení.

Podmienky pre urobenie skúšky

 • Udelený zápočet
 • Úspešná písomná skúška (min. 60 bodov zo skúšky – 3 z piatich častí úlohy (60%))
 • Úspešné ústne obhájenie písomnej skúšky
 • Odovzdanie semestrálneho projektu (max. 80 bodov)

Známkovanie na skúške

Písomná skúška sa koná formou naprogramovania samostatného riešenia zadanej úlohy za počítačom. Zadania sú definované podobne, ako boli zadávané úlohy na cvičeniach. 

Minimum na úspešné zvládnutie skúšky je úspešné odovzdanie 60% riešenia na stránke predmetu, čo znamená, že riešenie úspešne prejde cez všetky testy pre 3 z 5 častí zadania. Pri dosiahnutí menej ako 60%  bodov je skúška neúspešná. Po úspešnom odovzdaní vypracovanej skúšky sa koná krátky ústny pohovor o odovzdanom riešení, ktorý môže ovplyvniť výsledok písomnej skúšky (pozitívne aj negatívne).

Maximálny počet bodov

Cvičenia - 120 bodov

Skúška - 100 bodov

Projekt - 80 bodov

 

 

Známkovanie:

A 270 a viac
B 260 - 269
C 240 - 259
D 210 - 239
E 180 - 209
Fx 179 a menej