FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda 18. stor.

veda 18. stor.

- ucelený obraz sveta, ktorého základným, zjednocujúcim jadrom je jednoznačné, absolútnu úplnosť si nárokujúce vysvetlenie všetkých prirodných javov pohybom a vzájomným pôsobewním diskrétnych telies, čo sa vyjadruje diferenciálnymi pohybovými rovnicami (ich základom je druhý Newtonov zákon) a rovnicami poľa (ich prototypom je zákon gravitácie).

Pre koncepcie 18. storočia je typická myšlienka jednoznačnosti, strohej a prísnej závislosti jedných javov od druhých.

Veda 18. stor. vtesnala všetky javy do príčinnoo-účinkovych reťazcov, čím ich vytřhala zo všeobecnej a nekonečnej kozmickej suvislosti. Zaujímala sa o - povedané so Schillerom - pozdĺžne suvislosti a zanedbala nespočetné priečne suvislosti, ktoré narúšajú a komplikujú jednoduchú závislosť. Veda postupne zistila existenciu aj tychto "priečnych" súvislostí, ale usilovala sa ich rozložiť na jednoduché "pozdĺžne" súvislosti.

Obrovský vplyv na vedu 18. stor. mala predstava o stálej závislosti dvoch veličín, ktorá sa zachováva pri ich nekonečnom narastaní alebo ubúdaní ( L1201; 196-196).

-----------------
veda 18. stor.>