FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synergetika

synergetika

- vedný odbor skúmajúci všeobecné zákonitosti vytvárania, stability a zániku usporiadaných časových a priestorových štruktúr v zložitých nerovnovážnych systémoch rôznej podstaty (fyzikálnych, chemických, biologických). Sĺuma napríklad organizáciu spolocenstiev v ekológii, spoluprácu vo všetkých oblastiach ľudskej spoločnosti ako základ spolo4enskej existencie, proces vzniku špirálnych galaxií atď. ( L715;698).

Synergetika je teória o kooperujúcom (spolučinnom) vývine podsystémov v rámci zložitého systému. Týmto vývinom vznikajú nové štruktúry, ktoré však nie sú len mechanickým súčtom vlastností podsystémov. Synergetické procesy prebiehajú v takých systémoch, do ktorých preniká energia z okolia a ktoré sú ďaleko od rovnovážneho stavu (M. Haken). Vo vývinových procesoch majú závažnú úlohu náhodné pohyby jednoltivých prvkov (fluktuácie). Tieto procesy nie sú lineárne, ale cyklické, vlnové, chvejivé a oscilačné. Teóriou synergetiky sa vysvetľujú mnohé procesy vo fyzike, v astronómii, ale aj v ekonomike a vo vývine spoločnosti. Vo vývine jazyka by sa touto teóriou mohli vysvetľovať mnohé javy v kooperujúcich systémoch (fonologickom, gramatickom, ale najmä v lexikálnom) ( L534;429).