FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Správanie (psychológia)

správanie ( psychológia)

- jedna z dimenzií psychiky, ktorá sa fyziologicky prejavuje činnosťou svalov a žliaz. Správanie je odpoveď organizmu na zmeny v jeho okolí; je to orejav prispôsobenia organizmu alebo osobnosti pritomným alebo budúcim podmienkam, nie je to len mechanická reakcia na aktuálne pôsobiaci podnet, správanie môže byť vyvolané aj spomienkou na minulé alebo anticipáciou budúcnosti.

Čo do komplexnosti sa rozoznávajú jednoduchšie reflexy a zložitejšie celky pohybov, reakcie.

Príklady správania: hovorenie, beh, útek, červenanie sa, potenie, vegetatívne reakcie organizmu pozorovateľné iba pomocou aparatúr.

Kategórie správania: konanie (jednorazovým konaním je úkon alebo akt, dlhodobým konaním je činnosť), reč (alebo oznamovanie) a výraz (mimický a pantomimický).

Rozlišuje sa molekulárne správanie (zodpovedajúce zhruba tomu, čo sa označuje ako reflex) a molárne správanie (zodpovedajúce zhruba tomu, čo sa označuje ako reakcia).

Príkladom molekulárneho správanie je patelárny reflex, čiže odpoveď organizmu na podráždenie kolenného svalstva úderom neurologického kladivka. Príkladom molárneho správania sú komplexné motorické reakcie, ako napr. skok, uchopovací pohyb ruky. Molárne štruktúry správania sa spájajú do ešte väčších celkov, ktoré vytvárajú konanie, napr. útek je séria skokov, alebo dlhodobejšiu činnosť ( L223;54-55).