FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovenská filozofická spoločnosť

Slovenská filozofická spoločnosť

- dobrovoľné združenie vedeckych a odborných pracovníkov z oblasti marxisticko-leninskej filozofie, prípadne iných príbuzných disciplín, ktoré existovalo na Slovensku v rokoch 1966-1990. Hlavným poslaním SFS bolo rozširovať poznatky na poli vedeckého bádania a získavať vedeckých pracovníkov pre aktívnu spoluprácu pri rozvíjaní marxisticko-leninskej filozofie, prispievať k zvyšovaniu odbornej a ideovej úrovne členov SFS, propagovať výsledky vedy a marxisticko-leninskej filozofie na domácich a zahraničných fórach. Organizovala vedecké konferencie, sympóziá, semináre a diskusie. Jej členovia vykonávali prednáškovú a popularizačnú činnosť. Spoločnosť pôsobila v podmienkach tatatlitného režimu, čo sa prejavovalo najmä v tom, že nadväzovala predovšetkým na uznesenia orgánov komunistickej strany. Jej predsedom bol R. Šíma ( L53;449).