FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Realizmus socialistický

realizmus socialistický

- smerovanie oficiálneho (= štátom podporovaného) umenia sovietskeho obdobia v Rusku pred 2. svetovou vojnou a po nej a v krajinách strednej, juhovýchodnej a východnej Európy (vrátane Talianska). Nadväzoval na proletárske umenie. Socialistický realizmus bola estetická doktrína zavedená v Sovietskom zväze v poslednych rokoch Leninovych a neskôr za Stalina a nakoniec v satlitných krajinách ZSSR označovaných ako ľudové demokracie, ako aj v Číne. Podľa jeho teoretika A. A. Ždanova musí umelecké dielo slúžiť ľudu a oficiálnej ideológii: má iba ilustrovať kladné stránky socializmu a spoločnosti, pričom je jeho úlohou vychovávať a získavať nadšených stúpencov; kritický pohľad sa smie zameriavať iba na triednych nepriateľov. Socialistický realizmus vyústil napokon do diel štylisticky konformistických, ktorým chýbala vynaliezavosť a ktoré napokon podávali pravý opak skutočnosti, ktorú autori neopisovali, aká je, ale aká by mala byť.

Zložkami socialistického realizmu bol marxizmus ako jeho ideologicko- -filozofické východisko, podporovanie vývinu spoločnosti smerom k socializmu, umelecká metóda chápaná ako súbor umeleckých postupov, ktoré vychádzali z realistického umenia 19. stor. a z tvarových experimentov moderny (cf L716; 186 L719;251).

--------------------------
realizmus socialistický>