FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prízvuk

prízvuk

- komplexná prozodická kvalita odlišujúca niektoré slabiky prúdu reči od slabík iných; jej súčasťou je zosilnenie hlasu, zmena tónu, predĺženie slabiky a timbre. Podľa preládajúcej zložky je prízvuk charakterizovaný ako dynamický, (silový, výdychový), napr. v češtine, alebo ako melodický (tónový), napr. v starej gréčtine, čínštine atď. Podľa umiestnnia prízvuku sa rozlišuje prízvuk staly (viazaný na pevnú slabiku, napr. v češtine na prvú, v polštine na predposlednú atď.), prízvuk voľný (na určitú slabiku neviazaný) a pohyblivý (presúvajúci sa v rôznych tvaroch toho istého slova z jednej slabiky na druhú, napr. v ruštine). Podľa charakteru úseku, v ktorom prízvuk diferencuje jednotlivé slabiky, rozoznáva sa prízvuk slovný, prízvuk taktový a prízvuk vetný ( L204;307).