FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Horniny metamorfované

horniny metamorfované

- horniny vznikajúce pri metamorfóze. Podľa druhu metamorfózy sa delia na metamorfované horniny vzniknuté pri kontaktnej metamorfóze a metamorfované horniny vzniknuté pri regionálnej metamorfóze ( kryštalické bridlice). K metaformovaným horninám patria fylity, svory, ruly, erláty, kryštalické vápence, kontaktné rohovce, granulity, skarny, amfibolity ap. Z ílovitých sedimentov vznikli napr. podla intenzity premeny fylity, svory,, pararuly, premenou piesčitých sedimentov kremence, premenou vápencov mramory, zo žúl predovšetkým ortoruly, z bázických vyvrelín napr. amfibolity a eklogity. Pri procesoch premeny hornín vnzikajú niekedy ložiská nerastných surovín, napr. skarny, inokedy sa jestvujúce ložiská znehodnocujú ( L206;364).