FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Góti

Góti

- východogermánske kmene sidliace pôvodne v ju¾nom ©védsku (dnes Gotland). V 1. stor. sa usadili na dolnej Visle. V 2. stor. zalo¾ili rí¹u v dne¹nej ju¾nej Ukrajine a podnikali útoky na Rímsku rí¹u. V pol. 3. stor. sa rozdelili na Vizigótov a Ostrogótov.