FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Entelechia

entelechia (FVE)

gr. - ENTELECHEIA