(Aktualizované otázky z GSVM podľa výuky pre AIN)
m
 
(60 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Štátne záverečné skúšky, <br>študijný odbor 9.2.9. aplikovaná informatika, bakalárske štúdium =
 
= Štátne záverečné skúšky, <br>študijný odbor 9.2.9. aplikovaná informatika, bakalárske štúdium =
 +
__TOC__
  
'''Garant:''' Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.<br>
+
'''Garant:''' Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.<br>
''markosova [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk''
+
''gruska [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk''
  
== Úvodné poznámky ==
+
'''Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.'''
  
Štátne skúšky sa konajú z '''povinných''' predmetov bakalárskeho štúdia odboru '''Aplikovaná informatika''' a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):
 
  
* obhajoba bakalárskej práce
+
== Najlepšia bakalárska práca ==
* skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika.
+
  
Štátna skúška bude '''28.6.''' až '''29.6.2010''' na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresenné neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá '''15 minút''' vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.
+
Garant bakalárskeho štúdia udeľuje ''cenu za najlepšiu bakalársku prácu'' v danom akademickom roku.
  
''Tí, čo si dávaju prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.''
+
O ocenení rozhoduje porota, pozostávajúca z vedúcich bakalárskych seminárov a z predsedov štátnicových komisií.
  
== Obsah štátnej záverečnej skúšky ==
+
Dekan FMFI UK môže za prácu výnimočnej kvality udeliť ''cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu''.
  
Vyberajú sa dve otázky: jedna z oblasti matematiky, druhá z oblasti programovania. Každá otázka (matematika, programovanie) pozostáva z dvoch podotázok.
+
Výsledné vyhodnotenie:  
  
<small>
+
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2022|Najlepšia bakalárska práca AIN 2022]]
'''Matematika I (Analýza)'''
+
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2021|Najlepšia bakalárska práca AIN 2021]]
 +
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2020|Najlepšia bakalárska práca AIN 2020]]
 +
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2019|Najlepšia bakalárska práca AIN 2019]]
 +
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2018|Najlepšia bakalárska práca AIN 2018]]
  
# Funkcie reálnej premennej: reálne čísla, funkcia reálnej premennej ako zobrazenie R —> R, definičný obor a obor hodnôt, graf funkcie; pojem zloženej a inverznej funkcie; elementárne funkcie (mocnina, polynóm, racionálna funkcia, odmocnina, exponenciálna funkcia a logaritmus, goniometrické a cyklometrické funkcie).
 
# Limita číselnej postupnosti: pojem limity postupnosti, vlastná a nevlastná limita, základné vlastnosti, pojem číselného radu a jeho súčtu, absolútna a neabsolútna konvergencia, d'Alambertovo a Cauchyho kritérium konvergencie.
 
# Limita funkcie (vlastná a nevlastná limita, limita v nevlastných bodoch); spojitost funkcie; mocninné rady, polomer konvergencie, mocninné rozvoje niektorých elementárnych funkcií (exponenciálna funkcia, sin x, cos x).
 
# Pojem derivácie funkcie, geometrický význam derivácie; základné vlastnosti derivácií (lineárna kombinácia funkcií, súčin a podiel funkcií, zložená funkcia); derivácie elementárnych funkcií; l'Hospitalovo pravidlo.
 
# Pojem neurčitého integrálu a primitívna funkcia, primitívne funkcie k niektorým elementárnym funkciám, základné pravidlá integrovania, substitučná metóda a metóda per-partes; určitý integrál a jeho geometrický význam.
 
  
'''Matematika II (Algebra a geometria)'''
+
== Úvodné poznámky ==
 +
 
 +
Štátne skúšky sa konajú z '''povinných''' predmetov bakalárskeho štúdia odboru '''Aplikovaná informatika''' a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):
  
# Priestory R^2 a R^3: kartézske súradnice, Euklidovská vzdialenosť (metrika); priamky a roviny; polárne a sférické súradnice. Skalárny súčin jeho vlastnosti, vektorový súčin v R^3, uhol medzi priamkami a rovinami, vzdialenosť bodu od priamky a roviny.
+
* obhajoba bakalárskej práce – [[Ako pripravit prezentaciu pre obhajobu prace|odporúčania]]
# Vektorové priestory, lineárna nezávislosť, dimenzia, báza; skalárny súčin, norma, vzdialenosť, metrika, ortogonálna báza; lineárne transformácie; ilustrácia na priestoroch R^2 a R^3.
+
* skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – [[#Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika|obsah]].
# Pojem (reálnej alebo komplexnej) matice, lineárne kombinácie, súčin matíc, transponovaná matica, hodnosť matice; determinant štvorcovej 2x2 a 3x3 matice; vlastnosti determinatov, výpočet determinantov úpravou na triangulárny tvar; inverzná matica a jej výpočet.
+
# Sústavy lineárnych rovníc, maticový zápis, homogénne a nehomegénne sústavy; Cramerovo pravidlo pre riešenie n rovníc pre n neznámych; všeobecné sústavy m rovníc pre n neznámych, metódy riešenia a existencia riešení.
+
  
'''Diskrétna matematika'''
+
Termín štátnej skúšky [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|je zverejnený]], koná sa na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá '''15 minút''' vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.
  
# '''Typy dôkazov.''' Priamy, nepriamy, sporom, matematická indukcia.<br>'''Dirichletov princíp.'''<br>'''Základné enumeračné pravidlá''' – pravidlo súčtu a súčinu.
+
Opravný termín štátnej skúšky sa spravidla koná [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|koncom augusta]]. Aj bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|odovzdať načas]].
# '''Množiny.''' Zakladné operácie, karteziánsky súčin.<br>'''Binárne relácie.''' Reprezentácia pomocou matice a grafu binárnej relácie. Skladanie binárnych relácií.
+
# '''Relácie ekvivalencie a rozklady množín'''. Definície a vzájomný vzťah.<br>Usporiadania a zobrazenia.
+
# '''Variácie bez a s opakovaním.''' Definície. Odvodenie počtu.
+
# '''Kombinácie bez opakovania.''' Binomická veta.
+
# '''Kombinácie s opakovaním, permutácie s opakovaním, polynomická veta.'''
+
# '''Princíp zapojenia a vypojenia.'''
+
# '''Eulerovské grafy.''' Charakterizácia. Predlžovací algoritmus na nájdenie eulerovského ťahu.<br>'''Hamiltonovské grafy.''' Postačujúce podmienky pre existenciu hamiltonovskej kružnice v grafe.
+
# '''Vrcholová a hranová súvislosť grafu.'''<br>'''Vrcholové a hranové farbenia grafu.'''
+
# '''Planárne grafy.'''
+
  
'''Algortimy a dátové štruktúry'''
+
Študenti si musia zabezpečiť '''vlastný notebook''', na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook  Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.
  
# Efektívnosť reprezentácie množín (kritériá efektívnosti, porovnanie efektívnosti operácií)
+
''Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.''
#* bitový vektor
+
#* pole, spájaný zoznam
+
#* vyvážené a nevyvážené stromy.
+
# Vyhľadávanie informácií v tabuľkách
+
#* binárne vyhľadávanie
+
#* hašovanie otvorené a zatvorené, hašovacie funkcie, riešenie kolízií
+
#* porovnanie zložitosti operácií.
+
# Porovnanie triediacich algoritmov
+
#* napr. merge-sort, quick-sort, heap-sort
+
#* odhady zložitosti.
+
# Dátové štruktúry pre množiny
+
#* disjunktné množiny s operáciami UNION a FIND
+
#* viacrozmerné množiny
+
#* reprezentácia vzťahov typu mnoho-mnoho – multilist.
+
  
'''Programovanie'''
+
== Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika ==
  
# Objektovo-orientované programovanie, princípy a základné pojmy, programovacie jazyky, príklady v Delphi alebo Java.
+
Študent dostane jednu otázku, ktorá bude spravidla pozostávať z troch častí, každá z jedného z doleuvedených okruhov.
# Hierarchia, dedenie, ukrývanie a preťažovanie, vysvetlite základné pojmy a súvislosti, príklady v Delphi alebo Java.
+
# Abstraktný dátový typ a jeho implementácia triedou, príklady v Delphi alebo Java.
+
# Parametrický polymorfizmus, príklad, základné dátové štruktúry a ich implementácia v Jave.
+
# Procesy a vlákna (thready), konkurentné programovanie, hlavné tézy a príklad v Delphi alebo Java.
+
# Spôsoby komunikácie a synchronizácie procesov, kritické oblasti, semafóry a príklad v konkrétnom jazyku.
+
# Tvorba užívateľského rozhrania, základné vizuálne komponenty Delphi.
+
# Applety v Jave, základné princípy, obmedzenia a stavebné komponenty.
+
  
'''Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá'''
+
Pozri tiež: [[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
  
# Referenčný model počítačovej grafiky. Úloha grafického systému v ňom. Rozhrania medzi súčasťami referenčného modelu a význam pre implementáciu. OpenGL ako príklad GS.
+
# M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia. <br>P. Prefixové stromy. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
# Geometrický príestor scény, priestor obrazovky. Súradnicové systémy. Transformácie na objektoch alebo medzi súradnicovými systémami. Maticová reprezentácia.
+
# M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. (Ilustrovat na zakladnej teorii cisel. Delitelnost, prvociselnost, atd. ) Matematická indukcia. <br>P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor. <br>A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
# Zobrazovací kanál (rendering pipeline). Rasterizácia, textúrovanie, antialiasing.  
+
# M. Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment a náhodný jav. Bernoulliho schéma. Podmienená pravdepodobnosť. Bayesova veta. <br>P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
# Výpočet osvetlenia, viditeľnosti a tieňov. Príklady realtime a offline algoritmov.  
+
# M. Relácie na množine. Relácia ekvivalencie a rozklady množín. Čiastočne usporiadané množiny. <br>P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch. <br>A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
# Modelovanie, získavanie a reprezentácia 3D objektov.
+
# M.  Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Spočítateľné a nespočítateľné množiny. Cantorova diagonalizačná metóda. <br>P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu. <br>A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
# Vizualizácia dát. Dátové typy a spôsoby ich vizualizácie.
+
# M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej. <br>P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch. <br>A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch.  
# Typy multimédií, kódovanie a kompresia. Príklady postupov a formátov na kódovanie obrazu, zvuku, animácie.
+
# M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii. <br>P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
 +
# M. Primitívna funkcia a metódy jej výpočtu. <br>P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch. <br>A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
 +
# M. Logika prvého rádu: Syntax (symboly, termy, formuly) a sémantika (štruktúra, hodnota termu, splnenie formuly a teórie). Vyplývanie, nezávislosť, nesplniteľnosť a ich vzťah. <br>P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch. <br>A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
 +
# M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje). <br>P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, Dijkstrov algoritmus. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
 +
# M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje). <br>P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť. <br>A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.  
 +
# M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS? <br>P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Webové aplikácie na strane servera, primárne jazyk PHP (alt. Python, Ruby,...), prepojenie PHP (alt. Python, Ruby,...) s databázou, spracovanie a ošetrenie dát od používateľa, prenos dát medzi stránkami.
 +
# M. Tablový alebo rezolvenčný  kalkul: Pravidlá kalkulu pre logiku prvého rádu. Vyslovte vetu o korektnosti a úplnosti, vysvetlite jej vzťah k vyplývaniu. <br>P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.
 +
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]

Latest revision as of 16:33, 16 August 2022

Štátne záverečné skúšky,
študijný odbor 9.2.9. aplikovaná informatika, bakalárske štúdium

Garant: Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
gruska @ ii.fmph.uniba.sk

Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.


Najlepšia bakalárska práca

Garant bakalárskeho štúdia udeľuje cenu za najlepšiu bakalársku prácu v danom akademickom roku.

O ocenení rozhoduje porota, pozostávajúca z vedúcich bakalárskych seminárov a z predsedov štátnicových komisií.

Dekan FMFI UK môže za prácu výnimočnej kvality udeliť cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu.

Výsledné vyhodnotenie:


Úvodné poznámky

Štátne skúšky sa konajú z povinných predmetov bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):

 • obhajoba bakalárskej práce – odporúčania
 • skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – obsah.

Termín štátnej skúšky je zverejnený, koná sa na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá 15 minút vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.

Opravný termín štátnej skúšky sa spravidla koná koncom augusta. Aj bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné odovzdať načas.

Študenti si musia zabezpečiť vlastný notebook, na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.

Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.

Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika

Študent dostane jednu otázku, ktorá bude spravidla pozostávať z troch častí, každá z jedného z doleuvedených okruhov.

Pozri tiež: Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr

 1. M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia.
  P. Prefixové stromy. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
 2. M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. (Ilustrovat na zakladnej teorii cisel. Delitelnost, prvociselnost, atd. ) Matematická indukcia.
  P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor.
  A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
 3. M. Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment a náhodný jav. Bernoulliho schéma. Podmienená pravdepodobnosť. Bayesova veta.
  P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
 4. M. Relácie na množine. Relácia ekvivalencie a rozklady množín. Čiastočne usporiadané množiny.
  P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.
  A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
 5. M. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Spočítateľné a nespočítateľné množiny. Cantorova diagonalizačná metóda.
  P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.
  A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
 6. M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.
  P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.
  A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch.
 7. M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.
  P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
 8. M. Primitívna funkcia a metódy jej výpočtu.
  P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.
  A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
 9. M. Logika prvého rádu: Syntax (symboly, termy, formuly) a sémantika (štruktúra, hodnota termu, splnenie formuly a teórie). Vyplývanie, nezávislosť, nesplniteľnosť a ich vzťah.
  P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.
  A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
 10. M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).
  P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, Dijkstrov algoritmus. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
 11. M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).
  P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.
  A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.
 12. M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?
  P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
  A. Webové aplikácie na strane servera, primárne jazyk PHP (alt. Python, Ruby,...), prepojenie PHP (alt. Python, Ruby,...) s databázou, spracovanie a ošetrenie dát od používateľa, prenos dát medzi stránkami.
 13. M. Tablový alebo rezolvenčný kalkul: Pravidlá kalkulu pre logiku prvého rádu. Vyslovte vetu o korektnosti a úplnosti, vysvetlite jej vzťah k vyplývaniu.
  P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
  A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.