m
m
 
(16 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
'''Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.'''
 
'''Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.'''
  
== Úvodné poznámky ==
 
  
Štátne skúšky sa konajú z '''povinných''' predmetov bakalárskeho štúdia odboru '''Aplikovaná informatika''' a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):
+
== Najlepšia bakalárska práca ==
  
* obhajoba bakalárskej práce – [[Ako pripravit prezentaciu pre obhajobu prace|odporúčania]]
+
Garant bakalárskeho štúdia udeľuje ''cenu za najlepšiu bakalársku prácu'' v danom akademickom roku.
* skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – [[#Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika|obsah]].
+
  
Štátna skúška bude '''22.6.''' až '''23.6.2016''' na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá '''15 minút''' vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.
+
O ocenení rozhoduje porota, pozostávajúca z vedúcich bakalárskych seminárov a z predsedov štátnicových komisií.
  
'''Opravný termin štátnej skúšky bude 30. 8. 2016 o 9h. Obhajované práce je potrebné odovzdať do 3. 8. 2016. Aktuálne štátnicové otázky s vysvetlením: [[Media:Bakalarske_statnice_opravne.pdf|Bakalárske štátnice opravné]]
+
Okrem samotného titulu „Najlepšia bakalárska práca v Aplikovanej informatike za rok xxx“ získa autorka či autor i finančnú odmenu vo výške 100 Eur.
  
Študenti si musia zabezpečiť '''vlastný notebook''', na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce.
+
Dekan FMFI UK môže za prácu výnimočnej kvality udeliť ''cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu''.  
  
''Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.''
+
Výsledné vyhodnotenie:
  
== Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika ==
+
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2020|Najlepšia bakalárska práca AIN 2020]]
 +
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2019|Najlepšia bakalárska práca AIN 2019]]
 +
* [[Best Bachelor Thesis AIN 2018|Najlepšia bakalárska práca AIN 2018]]
  
Vyberajú sa dve otázky: jedna z oblasti matematiky, druhá z oblasti programovania. Každá otázka (matematika, programovanie) pozostáva z dvoch podotázok.
 
  
[[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
+
== Úvodné poznámky ==
  
=== Matematika I (Analýza) ===
+
Štátne skúšky sa konajú z '''povinných''' predmetov bakalárskeho štúdia odboru '''Aplikovaná informatika''' a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):
  
# Funkcie reálnej premennej: reálne čísla, funkcia reálnej premennej ako zobrazenie R —> R, definičný obor a obor hodnôt, graf funkcie; pojem zloženej a inverznej funkcie; elementárne funkcie (mocnina, polynóm, racionálna funkcia, odmocnina, exponenciálna funkcia a logaritmus, goniometrické a cyklometrické funkcie).
+
* obhajoba bakalárskej práce – [[Ako pripravit prezentaciu pre obhajobu prace|odporúčania]]
# Limita číselnej postupnosti: pojem limity postupnosti, vlastná a nevlastná limita, základné vlastnosti, pojem číselného radu a jeho súčtu, absolútna a neabsolútna konvergencia, d'Alambertovo a Cauchyho kritérium konvergencie.
+
* skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – [[#Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika|obsah]].
# Limita funkcie (vlastná a nevlastná limita, limita v nevlastných bodoch); spojitost funkcie; mocninné rady, polomer konvergencie, mocninné rozvoje niektorých elementárnych funkcií (exponenciálna funkcia, sin x, cos x).
+
# Pojem derivácie funkcie, geometrický význam derivácie; základné vlastnosti derivácií (lineárna kombinácia funkcií, súčin a podiel funkcií, zložená funkcia); derivácie elementárnych funkcií; l'Hospitalovo pravidlo.
+
# Pojem neurčitého integrálu a primitívna funkcia, primitívne funkcie k niektorým elementárnym funkciám, základné pravidlá integrovania, substitučná metóda a metóda per-partes; určitý integrál a jeho geometrický význam.
+
  
=== Matematika II (Algebra a geometria) ===
+
Termín štátnej skúšky [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|je zverejnený]], koná sa na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá '''15 minút''' vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.
  
# Priestory R^2 a R^3: kartézske súradnice, Euklidovská vzdialenosť (metrika); priamky a roviny; polárne a sférické súradnice. Skalárny súčin jeho vlastnosti, vektorový súčin v R^3, uhol medzi priamkami a rovinami, vzdialenosť bodu od priamky a roviny.
+
Opravný termín štátnej skúšky sa spravidla koná [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|koncom augusta]]. Aj bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|odovzdať načas]].
# Vektorové priestory, lineárna nezávislosť, dimenzia, báza; skalárny súčin, norma, vzdialenosť, metrika, ortogonálna báza; lineárne transformácie; ilustrácia na priestoroch R^2 a R^3.
+
# Pojem (reálnej alebo komplexnej) matice, lineárne kombinácie, súčin matíc, transponovaná matica, hodnosť matice; determinant štvorcovej 2x2 a 3x3 matice; vlastnosti determinatov, výpočet determinantov úpravou na triangulárny tvar; inverzná matica a jej výpočet.
+
# Sústavy lineárnych rovníc, maticový zápis, homogénne a nehomegénne sústavy; Cramerovo pravidlo pre riešenie n rovníc pre n neznámych; všeobecné sústavy m rovníc pre n neznámych, metódy riešenia a existencia riešení.
+
  
=== Diskrétna matematika ===
+
Študenti si musia zabezpečiť '''vlastný notebook''', na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook  Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.
  
# Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. Matematická indukcia.
+
''Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.''
# Základné enumeračné pravidlá: pravidlo súčtu a súčinu. Variácie bez a s opakovaním. Odvodenie počtu.
+
# Permutácie bez a s opakovaním. Odvodenie počtu. Multinomická veta.
+
# Kombinácie bez a s opakovaním. Odvodenie počtu. Usporiadané partície čísel.
+
# Binomické koeficienty. Ich základné vlastnosti. Pascalova formula a Pascalov trojuholník. Binomická veta.
+
# Princíp zapojenia a vypojenia. Problém šatniarky: formulácia a riešenie.
+
# Prirodzené a celé čísla. Neúplný podiel a zvyšok po delení. Najväčší spoločný deliteľ. Euklidov algoritmus.
+
# Prvočísla a zložené čísla. Základné vlastnosti prvočísel. Rozklad čísla na prvočinitele. Základná veta aritmetiky.
+
# Vybrané číselné postupnosti: aritmetická a geometrická postupnosť, Fibonacciho čísla. Ich základné vlastnosti. Súčet prvých n členov postupnosti.
+
# Rekurentné vzťahy. Lineárne homogénne rekurentné vzťahy s konštantnými koeficientami. Prípady rôznych a rovnakých reálnych koreňov.
+
# Množiny. Paradoxy teórie množín. Základné vzťahy a operácie. Potenčná množina. Karteziánsky súčin.
+
# Binárne relácie. Maticová a grafická reprezentácia relácie. Skladanie relácií. Opačná (inverzná) relácia. Obraz a vzor množiny v relácii. Jednoznačné a všade definované relácie.
+
# Relácie na množine. Základné vlastnosti relácií na množine. Reflexivita a ireflexivita. Symetria, antisymetria a asymetria. Tranzitivita.
+
# Relácia ekvivalencie a rozklad množiny. Ich vzájomný vzťah. Systém zvyškových tried podľa modulu.
+
# Čiastočné a lineárne usporiadania. Hasseho diagram usporiadania. Minimálny a maximálny prvok. Najmenší a najväčší prvok. Supremum a infimum. Zväzy.
+
# Zobrazenia. Zúženie a rozšírenie zobrazenia. Zložené zobrazenie. Inverzné zobrazenie. Obraz a vzor množiny v zobrazení.
+
# Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia.
+
  
=== Algoritmy a dátové štruktúry ===
+
== Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika ==
 
+
<ol><li value="1">Operácie '''enqueue''' a '''degueue''' pre dátovú štruktúru front ('''Queue''') sa často realizujú (dynamickým) poľom: pridávaním na koniec, resp. odoberaním prvého prvku poľa. Odoberanie prvého prvku je v niektorých programovacích jazykoch časovo náročná operácia. Navrhnite takú reprezentáciu frontu, aby boli tieto dve metódy čo možno najefektívnejšie, napr. pomocou spájaného zoznamu, resp. asociatívnym poľom. Zapíšte obe operácie.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="2">Vieme, že '''rekurzívny''' algoritmus pre výpočet n-tého fibonacciho čísla pomocou súčtu dvoch predchodcov tejto postupnosti, je veľmi neefektívny. Prepíšte tento algoritmus tak, aby sa využila '''memoizácia'''. Odhadnite zložitosť takto vylepšeného rekurzívneho algoritmu.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="3">Algoritmus '''preorder''' prechádza vrcholy binárneho stromu v presnom poradí. Zapíšte funkciu, ktorá umožní získavať vrcholy presne v poradí '''preoreder''': prvé volanie vráti prvý vrchol tejto postupnosti, každé ďalšie volanie vráti nasledovný vrchol postupnosti alebo spôsobí vyvolanie výnimky, ak sa už prešli všetky vrcholy stromu.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="4">Pre dátovú štruktúru všeobecný strom ('''Tree''') zapíšte tieto dve funkcie:
+
* funkcia hĺbka ('''depth''') pre konkrétny vrchol vráti vzdialenosť tohto vrcholu od koreňa (môžete predpokladať, že v každom vrchole je informácia o otcovi ('''parent'''))
+
* funkcia výška ('''height''') vráti výšku celého stromu, pričom postupne vypočíta hĺbku ('''depth''') všetkých listov stromu – z týchto hĺbok zistí maximum
+
Odhadnite zložitosť (najhoršieho prípadu) algoritmu '''height''' pre strom s '''n''' vrcholmi.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="5">Algoritmus triedenia '''merge-sort''' sa dá realizovať nerekurzívne zdola nahor. Zapíšte tento algoritmus a porovnajte jeho zložitosť s algoritmom '''quick-sort'''. Môžete predpokladať, že máte k dispozícii funkciu '''merge''', ktorá z dvoch utriedených polí vytvorí nové pole ich zlúčením (zložitosti '''O(n1+n2)''').<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="6">Na realizáciu dátového typu asociatívne pole ('''Map''') sa najčastejšie využívajú hašovacie tabuľky. Zapíšte metódy na:
+
* vloženie do tabuľky dvojice (kľúč, hodnota)
+
* nájdenie hodnoty pre zadaný kľúč
+
* vyhodenie dvojice (kľúč, hodnota)
+
Zvoľte si vhodný spôsob riešenia kolízií. Odhadnite zložitosť vašich metód.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="7">Navrhnite realizácie dátových typov množina ('''Set''') a tiež množina, v ktorej môžu byť prvky aj viackrát ('''MultiSet'''). Využite existujúci typ asociatívne pole ('''Map'''). Zdôvodnite, ktoré zo základných operácií s týmito dátovými typmi (vloženie, zistenie, vyhodenie) budú mať horšiu zložitosť ako '''O(1)'''.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
<ol><li value="8">Zapíšte operácie vloženia ('''add''') a vybratia najmenšieho prvku ('''remove_min''') pre prioritný front ('''PriorityQueue''') tak, aby zložitosť každej z nich bola lepšia ako '''O(N)'''. Zdôvodnite.<br/>Na riešenie úlohy si zvoľte jeden z programovacích jazykov: FreePascal, C++, Java, Python.</li></ol>
+
 
+
=== Programovanie ===
+
 
+
# Triedy, ukrývanie implementácie, dedenie, virtuálne dedenie, typy konštruktorov, deštruktory, príklady v Free Pascal, C++, Java alebo Python.
+
# Abstraktný dátový typ a jeho implementácia triedou, príklady v Free Pascal, C++, Java alebo Python.
+
# Parametrický polymorfizmus, preťažovanie, preťažovanie operátorov, príklady v Free Pascal, C++, Java alebo Python.
+
# Šablóny, typy šablón, kontajnery, kolekcie, príklady v Free Pascal, C++ alebo Java.
+
# Smerníky, smerníková aritmetika, dynamická alokácia pamäti, smerníky na smerníky a na funkcie. Príklady v Free Pascal alebo C++.
+
# Procesy a vlákna (thready), konkurentné programovanie, spôsoby komunikácie a synchronizácie procesov, kritické oblasti, semafory a príklad v konkrétnom jazyku.
+
# Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy,  a príklad v Free Pascal, C++, Java alebo Python.
+
# Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, prioritný front), príklad ich implementácie pomocou dynamických dátových štruktúr v jazyku Free Pascal, C++, Java alebo Python.
+
# Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Príklad v jazyku Free Pascal, C++, Java alebo Python.
+
# Tvorba informačných systémov - modely vývoja softvéru, fázy vývoja - špecifikácia, návrh, integrácia, testovanie, údržba, Ganttov diagram, UML, návrhové vzory.
+
 
+
=== Úvod do teoretickej informatiky ===
+
# Výpočtový model, základné charakteristiky.
+
# Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje)
+
# Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje)
+
# Porovnanie deterministického a nedeterministického  konečného automatu
+
# Techniky návrhu deterministického konečného automatu
+
# Turingov stroj a konečný automat, porovnanie
+
# Determinizmus vs. nedeterminizmus (ako sa definuje na konečných automatoch a TS). Praktické dôsledky na uvedených modeloch.
+
# Jednopáskový, viacpáskový, deterministický a nedeterministický TS
+
# Dôkazy neriešiteľnosti problému v danom výpočtovom modeli (konečný automat, TS.)
+
 
+
=== Počítačová grafika a spracovanie obrazu ===
+
 
+
# Referenčný model počítačovej grafiky. Základná geometria scény, súradnicové systémy a transformácie medzi nimi. Zobrazovací kanál (rendering pipeline).
+
# Viditeľnosť, rasterizácia, textúry a antialiasing.
+
# Osvetlenie a tieňovanie, tiene, animácia a kódovanie.
+
# Snímanie obrazu a jeho vlastnosti (škála, šum, metriky).
+
# Predspracovanie obrazu v priestorovej a frekvenčnej oblasti.
+
  
Odporučená literatúra z počítačovej grafiky:
+
Študent dostane jednu otázku, ktorá bude spravidla pozostávať z troch častí, každá z jedného z doleuvedených okruhov.
* Ružický, E., Ferko, A. : Počítačová grafika a spracovanie obrazu
+
* Žára, J. a kolektív : Moderní počítačová grafika
+
* Šikudová E. a kol.: Počítačové videnie: detekcia a rozpoznávanie objektov
+
  
 +
Pozri tiež: [[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
  
 +
# M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia. <br>P. Prefixové stromy. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
 +
# M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. (Ilustrovat na zakladnej teorii cisel. Delitelnost, prvociselnost, atd. ) Matematická indukcia. <br>P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor. <br>A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
 +
# M. Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment a náhodný jav. Bernoulliho schéma. Podmienená pravdepodobnosť. Bayesova veta. <br>P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
 +
# M. Relácie na množine. Relácia ekvivalencie a rozklady množín. Čiastočne usporiadané množiny. <br>P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch. <br>A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
 +
# M.  Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Spočítateľné a nespočítateľné množiny. Cantorova diagonalizačná metóda. <br>P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu. <br>A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
 +
# M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej. <br>P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch. <br>A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch.
 +
# M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii. <br>P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
 +
# M. Primitívna funkcia a metódy jej výpočtu. <br>P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch. <br>A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
 +
# M. Logika prvého rádu: Syntax (symboly, termy, formuly) a sémantika (štruktúra, hodnota termu, splnenie formuly a teórie). Vyplývanie, nezávislosť, nesplniteľnosť a ich vzťah. <br>P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch. <br>A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
 +
# M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje). <br>P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, Dijkstrov algoritmus. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
 +
# M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje). <br>P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť. <br>A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.
 +
# M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS? <br>P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Webové aplikácie na strane servera, primárne jazyk PHP (alt. Python, Ruby,...), prepojenie PHP (alt. Python, Ruby,...) s databázou, spracovanie a ošetrenie dát od používateľa, prenos dát medzi stránkami.
 +
# M. Tablový alebo rezolvenčný  kalkul: Pravidlá kalkulu pre logiku prvého rádu. Vyslovte vetu o korektnosti a úplnosti, vysvetlite jej vzťah k vyplývaniu. <br>P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]

Latest revision as of 18:45, 10 July 2020

Štátne záverečné skúšky,
študijný odbor 9.2.9. aplikovaná informatika, bakalárske štúdium

Garant: Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
gruska @ ii.fmph.uniba.sk

Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.


Najlepšia bakalárska práca

Garant bakalárskeho štúdia udeľuje cenu za najlepšiu bakalársku prácu v danom akademickom roku.

O ocenení rozhoduje porota, pozostávajúca z vedúcich bakalárskych seminárov a z predsedov štátnicových komisií.

Okrem samotného titulu „Najlepšia bakalárska práca v Aplikovanej informatike za rok xxx“ získa autorka či autor i finančnú odmenu vo výške 100 Eur.

Dekan FMFI UK môže za prácu výnimočnej kvality udeliť cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu.

Výsledné vyhodnotenie:


Úvodné poznámky

Štátne skúšky sa konajú z povinných predmetov bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):

 • obhajoba bakalárskej práce – odporúčania
 • skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – obsah.

Termín štátnej skúšky je zverejnený, koná sa na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá 15 minút vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.

Opravný termín štátnej skúšky sa spravidla koná koncom augusta. Aj bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné odovzdať načas.

Študenti si musia zabezpečiť vlastný notebook, na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.

Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.

Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika

Študent dostane jednu otázku, ktorá bude spravidla pozostávať z troch častí, každá z jedného z doleuvedených okruhov.

Pozri tiež: Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr

 1. M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia.
  P. Prefixové stromy. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
 2. M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. (Ilustrovat na zakladnej teorii cisel. Delitelnost, prvociselnost, atd. ) Matematická indukcia.
  P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor.
  A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
 3. M. Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment a náhodný jav. Bernoulliho schéma. Podmienená pravdepodobnosť. Bayesova veta.
  P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
 4. M. Relácie na množine. Relácia ekvivalencie a rozklady množín. Čiastočne usporiadané množiny.
  P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.
  A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
 5. M. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Spočítateľné a nespočítateľné množiny. Cantorova diagonalizačná metóda.
  P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.
  A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
 6. M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.
  P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.
  A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch.
 7. M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.
  P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
 8. M. Primitívna funkcia a metódy jej výpočtu.
  P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.
  A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
 9. M. Logika prvého rádu: Syntax (symboly, termy, formuly) a sémantika (štruktúra, hodnota termu, splnenie formuly a teórie). Vyplývanie, nezávislosť, nesplniteľnosť a ich vzťah.
  P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.
  A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
 10. M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).
  P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, Dijkstrov algoritmus. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
 11. M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).
  P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.
  A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.
 12. M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?
  P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
  A. Webové aplikácie na strane servera, primárne jazyk PHP (alt. Python, Ruby,...), prepojenie PHP (alt. Python, Ruby,...) s databázou, spracovanie a ošetrenie dát od používateľa, prenos dát medzi stránkami.
 13. M. Tablový alebo rezolvenčný kalkul: Pravidlá kalkulu pre logiku prvého rádu. Vyslovte vetu o korektnosti a úplnosti, vysvetlite jej vzťah k vyplývaniu.
  P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
  A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.