FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tragické (teória literatúry)


tragické ( teória literatúry)

- vzniká tam, kde autor zobrazuje pád niečoho, čomu pripisuje vysokú mravnú hodnotu. Ide teda o protiklad medzi ideálom a jeho uskutočnením. Hrdina ide za ideálom, i keď vie, že padne - jeho sloboda je vo vedomí, že jeho čin je nevyhnutný. Vyvstáva otázka, do akej miery je tragickosť v konflikte samom a do akej miery spočíva v jeho objektivnom hodnotení. Tragický konflikt musí byť čo najviac vyostrený a vystupňovaný, ale to je záležitosť formálna, podstata pocitu tragického je podmienená autorovým hodnotením, ktoré reflektuje názor spoločnosti, ktorej očami sa autor pozerá na svet. Tragické má v sebe vždy niečo vznešeného, pretože objektom umeleckého zobrazenia sú postavy nadpriemerné a výnimočné v kladnom zmysle slova, pociťované ako vrcholní nositelia úšľachtilého ľudského konania ( L408;45).