FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Toulmin, s.


Toulmin, Stephen Edelston (25. 3. 1922 Londýn - )

- anglický filozof vedy, predstaviteľ evolučnej teórie poznania a postmodernej filozofie.

Epistemológiu chápe ako teóriu historického utvárania sa a fungovania štandardov racionality a chápania, ktoré ležia v základe vedeckých teórií: vedec považuje za pochopiteľné tie udalosti alebo javy, ktoré zodpovedajú ním prijatým štandardom.

Darwinova teória biologickej evolúcie je univerzálny model poznania, najmä vedeckého, no táto evolúcia nie je totožná s pokrokom vedy, pretože vedecké zákony a teórie sa nemôžu hodnotiť ako viac či menej pravdivé; vedecká teória je objasňujúci model výsledkov existujúcich a možných pozorovaní.

Vedecké poznanie je populácia problémov, koncepcií a faktov. Voľbu a uprednostňovanie daných poznatkov neurčuje ich pravdivosť, ale efektivnosť v riešení problémov a hodnotenie vedeckej elity, tvoriacej akúsi radu expertov daného vedeckého spolocenstva. Pripsôsobenie takýchto populácií spolocensko-eknomickému a kulturnemu prostrediu uskutočňujú najuznávanejší vedci selekciou poznatkov.

Toulmin nesúhlasí s koncepciou vedeckých revolúcií T. S. Kuhna a stavia proti nej tvrdenie, že každý objav je mikrorevolucia, ktorej analógiou je individuálna mutácia. Dejiny vedy a filozofie sú striedaním racionalít podmienených rozličnými sociokultúrnymi faktormi, pričom rozhodujúcu úlohu má striedanie kulturnych predpokladov ( L53;522).