FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psycholingvistika


psycholingvistika

- rozvetvená disciplína, ktorá vznikla predovšetkým na pomedzí psychológie a lingvistiky a ktorá zahrnuje široké spektrum tematických okruhov: produkciu a rozumenie reči, problematiku mentálnych štruktúr, vzťah jazykovej kompetencie a jazykovej performancie, mentálnu reprezentáciu lingvistických konštruktov, psychofonetiku, náuku o pauzách, vzťah jazyka a myslenia, čítania a písania, osvojovania si jazyka dieťaťom, osvojovania cudzích jazykov, osvojovania nových poznatkov prostredníctvom jazyka, bilingvizmus, niekedy aj biologické základy jazyka, patológiu reči, neverbálnu komunikáciu, reč zvierat a i. ( L461;5).

--------------------
psycholingvistika>