FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Práva ľudské


práva ľudské práva ľudské (FT)

- termín "ľudské práva" má 1. poukazovať na ideu prirodzených práv, 2. propa- govať túto ideu v osobitnej politickej atmosfére moderného sveta a získavať pre ňu sympatie.

Ľudské práva sú práva fyzických osôb, najmä jednotlivcov; medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, prejavu, svedomia, spolčovania, zhromažďovania, rovnosť ľudí a i.

Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

- anglickým zákonom Dohoda o právach ľudu z 1649,
- dokumentom Habeas Corpus Act,
- Deklaráciou práv človeka a občana,
- Všeobecnou deklaráciou ľudských práv,
- Deklaráciou práv dieťaťa z 1959,
- Európskou konvenciou o ochrane základných ľudských práv a slobôd,
- Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach,
- Listinou základných práv a slobôd

atď. ( L111;64 L715;405).

---------------
práva ľudské>