FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória ontologická


kategória ontologická

- kategória, ktorá je najvšeobecnejším výsledkom poznania niektorej univerzálnej stránky bytia, napr. kategória bytia, kategória nebytia, kategória diania atď.

Je dôležité odlišovať ontologické kategórie od toho, čoho výsledkom poznania sú, napr. kategóriu bytia od bytia; ktorákoľvek kategória totiž jestvuje len potiaľ, pokiaľ jestvuje aspoň jediné bdejúce vedomie, zatiaľ čo to, čo sa touto kategóriou mieni, môže jestvovať aj keby sme uspali všetkých ľudí tak, že by ani nesnivali.

Dá sa vysloviť hypotéza, že niet ani jedného významového útvaru, medzi konštituenty ktorého by nepatrila aspoň jediná ontologická kategórie alebo iný ontologický významový útvar (ontologická predstava, ontologické tušenie ap.), z ktorého sa môže vyvinúť ontologická kategória.

------------------------
kategória ontologická>