FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Čina


Čína

- krajina vo východnej Ázii, 9 596 131 kmý. 95 % jej obyvateľstva tvori Číňania.

"Centrami, v ktorých sa tvorila svojrázna a neopakovateľná história ľudstva, stali sa postupne aj oblasti Žltej rieky na Ďalekom východe. Tot povodie tvorili vždy kaňony a nížiny, obklopené stenami strmých horstiev a každoročne zanášané veľmi úrodnou sprašou, na ktorej bolo možné pestovať plodiny aj bez hnojenia. Úrodnosti pôdy napomáhalo aj mimoriadne ustálené podnebie, ktoré presnou pravidelnosťou svojho ročného cyklu vytváralo dojem nemenného prírodného kolobehu, prechádzajúceho v pravidelných intervaloch ročných období od jedného extrému k druhému, napríklad od mrazivej zimy k horúcemu letu. Prirodzenú úrodnosť v povodí Žltej rieky však ohrozoval nedostatok vody, ktorá vždy veľmi rýchlo mizla v pórovitej spraši, alebo naopak katastrofálne záplavy v obdobiach dažďov, čo spôsobovalo častý úbytok obyvateľstva v celých rozsiahlych oblastiach. No aj napriek tomu poskytovalo toto prostredie dobré predpoklady na vznik prosperujúcej agrárnej spoločnosti, ktorá úmornou prácou, budovaním kanálov a hrádzí, vysušovaním a zebezpečovaním pôdy, vytváral v povodí Žltej rieky postupne podmienky pre vysokú poľnohospodársku produktivitu. A táto poľnohospodárska produktivita v Číne dlho zabezpečovala obyvateľstvu primeranú výživu pomocou tradičného roľníckeho spôsobu obrábania pôdy, založeného na zavlažovacom systéme.

Spoločenskému vývoju v tejto oblasti sveta nehrozilo ani nebezpečenstvo, ktoré neodvratne hrozilo ostatným starovekým kultúram v iných častiach sveta, a to nebezpečenstvo populačnej explózie, ktorá by nemala ďalší priestor pre svoju rozpínavosť. Čínska agrárna spoločnosť v staroveku mohla tomuto nebezpečenstvu čeliť osídľovaním ďalších priestorov, najmä smerom na juh, v úrodných rovinách a údoliach rieky Jang-c'.Čína>