FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza obsahová


analýza obsahová

- v sociológii: výskumná technika vypracovaná B. Berelsonom spočívajúca objektívnom systematickom a kvantitatívnom opise manifestovaných (prejavených) obsahov komunikácií. Za obsah sa tu považujú jazykové, obrazové, hudobné a iné symboly, z ktorých je oznam zložený.

Obsahová analýza je vymedzenie výberovej a vyšetrovanej jednotky, zostavenie znakov, vypracovanie zoznamu špecifických analytickych kategórií a kvantitatívne zistenie, ktoré možno doplniť pomocou kvantitativnej alebo interpretačnej analýzy.

Obsahová analýza vychádza z predpokladu, že symboly majú pre všetkych zúcastnených v komunikačnom procese rovnaký význam (obsah) a z predpokladu, že početnosť výskytu určitých symbolov má pre komunikačný proces vôbec význam.

V sociológii slúži obsahová analýza ako podklad pre sociálnu a kulturnu analýzu, pričom sa predpokladá, že obsah komunikačných procesov (napríklad hromadnych oznamovacích prostriedkov) odráža vlastnosti, postoje, hodnoty, normy a záujmy spoločnosti (prijímateľov osnamov). Obsahová analyza sa používa aj pri rozbore prejavov jednotlivých osôb ( L951;25).