FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém abstraktný

systém abstraktný

- systém, ktorý existuje len vo vedomí človeka (napr. úplný prehµad poznatkov o nejakom jave, ucelené poznanie, celok muąlienok, koncepcia a pod.) ( L339;767). Abstraktný systém ako formalizovaný model konkrétneho systému je produktom µudského myslenia, pričom objektívnu realitu zobrazuje pomocou prvkov abstraktnej povahy a vz»ahom medzi nimi (napr. logické systémy a matematické systémy).

Prvkami abstraktného systému sú definované pojmy, pričom vz»ahy medzi prvkami vyplývajú z predpokladov ( axiómy, postuláty) ( L337;326).