FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spotrebiteľ

spotrebiteľ = konzument

- ten, kto nadobúda produkty práce vo sfére obehu pre výrobnú spotrebu na ďalšie spracovanie (výrobný spotrebiteľ) alebo ten, kto si zaopatruje predmety nevýrobnej alebo osobnej spotreby ( spotrebné predmety) cestou obchodu pre vykonávanie svojej činnosti alebo na uspokojovanie svojich osobných potrieb (konečný spotrebiteľ, bezprostredný spotrebiteľ, priamy spotrebiteľ, finálny spotrebiteľ) ( L421;645).