FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reflexia filozofie kategoriologická

reflexie filozofie kategoriologická

- súčasť metafilozofického skúmania, ktorá spočíva v odhaľovaní a výskume kategórií, ktoré intervenujú v priebehu filozofickej reflexie. Cieľom kategoriologického skúmania filozofickej reflexie je poznanie matrice kategórií vedome či nevedome uplatňovaných vo filozofickej reflexii, rozpoznanie dominantných kategórií, výskum vzniku a vývinu týchto kategórií (napríklad ich historický typ, etapy vývinu, zdroje), ich vzťah k parakategoriálnym významovým útvarom a pod.