FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predmet vedy

predmet vedy

- to, čo skúma veda; veda si však nedáva sama sebe predmet; napríklad otázka, ako si historik stanovuje svoj predmet, nie je otázkou histórie. Hľadisko, z ktorého sa určuje predmet vedy, je vždy mimo tejto vedy. Toto predbežné vedenie je istým spôsobom vedenia o celku a potiaľ umožňuje vyčleniť určitý objekt z celku ( L55;22).

Pri úvahách o predmete vedy sa zvykne rozlišovať materiálny objekt (obiectum materiale) vedy a formálny objekt (obiectum formale) vedy.

Materiálny objekt vedy je celý konkrétny predmet, na ktorý sa veda zameriava.

Formálny objekt je ohľad, vzhľadom na ktorý sa skúma materiálny objekt.

Pre každú vedu je smerodajný formálny objekt, zatiaľ čo materiálny objekt môže byť spoločný viacerým vedným odborom ( L749;472).

---------------
predmet vedy>