FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Penológia

penológia (z lat. poena = trest; z gr. logos = slovo, náuka)

- náuka o treste; interdisciplinárne odvetvie, ktoré sa zaoberá problémami výkonu trestu. Penológia je právne odvetvie. Niektorí autori ju pokladajú za súčasť kriminológie, iní ju považujú za samostatný vedný odbor popri vede o trestnom práve a kriminológii.

Penológia vypracúva teóriu trestu, zaoberá sa problematikou výkonu trestu a úlohou trestu v boji proti kriminalite.

Niektorí autori zahrnujú do penológie aj štúdium zaobchádzania (traitment, Behandlung) s potrestanými v priebehu výkonu trestu odňatia slobody, poprípade aj iných opatrení ukladaných páchateľom trestných činov a prečinov súdom. V tomto širšie chápanom zmysle sa penológia prekrýva s kriminálnou pedagogikou ( L349;272 L1032;199, 192).