FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Papier cenný

papier cenný

- listina, v ktorej je určitá pohľadávka alebo iný právny nárok, v nej označený, spätý s jej existenciou tak, že vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku viazaný je na sám tento papier; so vznikom, prevodom a zánikom cenného papiera vzniká, prevádza sa a zaniká aj príslušný právny nárok; príslušný právny nárok, ktorý z cenného papiera vyplýva, môže uplatniť každý, kto preukáže jeho vlastníctvo alebo držbu ( L421;63).

---------------
papier cenný>