FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intenzionálny

intenzionálny

- neextenzionálny - týkajúci sa takých vzťahov medzi výrokmi, pojmami atď., ktoré formálna logika v dôsledku svojho špecifického spôsobu abstrakcie neberie do úvahy: výrokové spojenie označujeme ako intenzionálne vtedy, keď pravdivosť alebo nepravdivosť tohto spojenia nezávisí výlučne od pravdivosti alebo nepravdivosti spojených výrokov, ale aj od ich špecifického obsahu.

Napr. výrokové spojenie "p, pretože q" je intenzionálne; ak totiž dosadíme za výrokové premenné "p" alebo "q" ľubovoľné pravdivé výroky, vyplynú z toho pri niektorých dosadeniach pravdivé, pri iných nepravdivé zložené výroky. Ak dosadíme za "p" napr. výrok "je teplo" a za "q" výrok "svieti slnko", vyplynie z toho pravdivé výrokové spojenie, ak sú oba výroky "p", "q" pravdivé. Ak však oba tieto pravdivé výroky zameníme, vznikne nepravdivé spojenie. Pravdivosť alebo nepravdivosť tohto výrokového spojenia nezávisí teda len od pravdivosti alebo nepravdivosti spojených výrokov.

Medzi intenzionálnymi a extenzionálnymi vzťahmi treba rozlišovať aj vtedy, keď ide o predikáty. Dva predikáty sú intenzionálne identické vtedy, keď sú odrazom tej istej vlastnosti; extenzionálne identické sú vtedy, keď sa vzťahujú na tú istú triedu. To znamená, že intenzionálne identické predikáty môžu byť síce aj extenzionálne identické, avšak nie všetky extenzionálne identické predikáty môžu byť aj intenzionálne identické. Príkladom intenzionálne identických predikátov je "systém" a "sústava". Oba predikáty odrážajú tie isté vlastnosti a platia pre tú istú triedu. Oproti tomu predikáty " rovnostranný trojuholník" a " rovnouhlý trojuholník" sú síce extenzionálne identické, pretože sa vzťahujú na tú istú čiastkovú triedu trojuholníkov, intenzionálne sú však odlišné, pretože odrážajú rôzne vlastnosti týchto trojuholníkov.