FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hospodárstvo riadené

hospodárstvo riadené

- typ hospodárstva, v ktorom sa hospodárska činnosť riadi jednotným direktívnym centrálnym plánom a existuje neobmedzená podriadenosť hospodárskych jednotiek centru. V riadenom hospodárstve štát (jeho orgány) rozhoduje o tom, čo, ako a pre koho sa má vyrábať. Ceny výrobkov a výrobných činiteľov sú stanovené tiež centrálne, centrálne sa rozdeľujú aj vý- robné činitele. Pri tomto type hospodárstva sa podstatná časť zisku ponikov odcerpáva do štátneho rozpočtu, preto sú podniky odkázané na štát vzhľadom na prostriedky potrebné na krytie ich rozvojových potrieb, o pridelení ktorých rozhoduje tiež centrum. Podniky v riadenom hospodárstve nie sú podnikateľskými subjektami, stávajú sa len vykonávateľmi príkazov štátneho centra: nemôžu si samostatne vyberať dodávateľa a odberateľa, stanoviť a meniť vyrobný program, rozhodovať o spôsobe použitia finančných prostriedkov a samostatne nadväzovať hospodárske vzťahy so zahraničnými partnermi. Keďže výroba uskutočňuje na základe vopred stanoveného plánu v súlade s potrebami určenými centrom a horizontálne väzby medzi odbrateľmi a dodávateľmi sú v podstate úplne vylúčené, existujúce zdroje sa využívajú neefektívne. V takom systéme má odberateľ možnosť vplývať na dodávateľa, na štruktúru jeho výroby len prostredníctvom centra, ktoré má aj úlohuakéhosi arbitra v spore medzi dodávateľom a odberateľom. Absencia objektívnych kritérií, ako je napr. cena formujúca sa na základe ponuky a dopytu, vedie k značnej nerovnováhe na makroúrovni, k deficitu vyrobkov, k skrytej, resp. potlačovanej inflácii, k nedostatku pracovných síl a pod. Takýto typ hospodárstva bráni vyvíjaniu iniciatívy zo strany hospodárskych subjektov, neumožňujeoperatívne využívať výsledky vedy a techniky vo výrobe, v hospodárskej činnosti av konečnom dôsledku brzdí vývoj ekonomiky ( L521;164-165).