FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Prvá kniha mojžišova

Prvá kniha Mojžišova = Kniha stvorenia
gr. GENEZIS
hebr. Berésit, Berešit
lat. Genesis

- prvá z Piatich kníh Mojžišových. Obsahovo ju možno rozčleniť na dve väčšie časti.

Prvá obsahuje pradejiny židovského ľudu od starých mýtov až po Abraháma. V tejto časti je príbeh o stvorení, stvorenie človeka, opis hriešneho pádu, ako aj mýtus o Nóachovi a potope.

Druhá časť, príbeh patriarchov rozpráva o Abrahámovej dobe, o osude Lóta a jeho rodiny. Okolo Abraháma zoskupuje legendy o Hagar, Sáre, Izmaelovi a Izákovi, rozpráva o Hospodinovej zmluve s Abrahámom. 1M 25 uvádza genealogickú tabuľku, podľa ktorej sú Abrahámovými potomkami od jeho súložnice Ketury aj Midjanci (Kinejci). Na to nadväzujúce kapitoly 1M 25-35 sa zaoberajú Jákobovým životom. Tu nachádzame Jákobov sen, jeho manželstvo s Leou a Ráchel, vzťah k Bilhe a Zilpe. Tieto kapitoly obsahujú aj konflikt Jákoba so svkrom Lábánom, ich nepriateľstvo a zmierenie.

Dôležitá je kapitola 1M 32, kde Jákob dostane meno Izrael a 1M 35,23-26, kde sa uvádzajú dvanásti otcovia kmeňov. 1M 36 vymenúva Ézavov rod. Záverečná časť hovorí o osude Jozefa a jeho bratov ( L50;132).