FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Hermétika (2.-4. stor.) l143

HERMÉTIKA (Corpus Hermeticum, Hermetické spisy) L143

- súbor špekulatívnych spisov platónsko-gnosticko-teozofického obsahu od anonymných spisovateľov 2. stor. - 4. stor. Spisom ide o sprostredkovanie najvyššej múdrosti (GNÓSIS), ktorá spočíva v tom, že duša sa oslobodzuje od tela, opätovne stúpa hore po rôznych kruhoch planét až sa napokon stáva bohom (THEÓTHÉNAI). V spisoch sa podčiarkuje fundamentálna jednota mikrokozmu a makrokozmu čiže boha, sveta a človeka, nevyhnutnosť očisťovania pôvodne božskej súčasti duše (NÚS) prísnou askézou a presvedčenie, že najväčším zlom pre dušu je nevedenie (AGNÓSIA) o jej pôvode a cieli. Spisy boli čoskoro po svojom vzniku pripísané istému starému egyptskému mudrcovi menom Hermes Trismegistos (Trikrát väčší Hermes), ktorého meno je helenizovanou formou mena eguptského boha Tata, po latinsky Mercurius). Na myšlienky zo zborníka sa často ako na autoritu odvolávajú rôzne diela a myslitelia počnúc 11. stor./ 12. stor. až do 18. stor. ( Kabbala, G. Bruno, Ficino...).

Zborník pozostáva zo siedmich častí:

1. 17 traktátov vo forme dialógu v gréčtine; prvý traktát nesie nadpis POIMANDRÉS (Pastier mužov) a podľa neho sa často nazýva celý Corpus Hermeticum;
2. dialóg Asclepius, opierajúci sa o grécku predlohu, mylne pripisovaný Apuleiovi;
3. 29 fragmentov z diela ANTHOLOGION od Stobaia;
4. ďalšie fragmenty z uvedeného Stobaiovho diela; ide o fragmenty textov z Tertulliana, Laktantia, Zosima a ď.;
5. niekoľko traktátov z koptickej gnostickej knižnice v Nag Hammadi obsahovo prináležiacich predchádzajúcemu duchovnému okruhu;
6. po arabsky zachovaná Kniha o potrestaní duše;
7. latinská Liber XXIV philosophorum - malý pseudohermetický spis napísaný okolo roku 1200.