FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Linton, r.: the stury of man (1936) l1243

Linton, R.: The Study of Man. An Intoduction. New York 1936. L1243

- práca, ktorá dospieva k podobným záverom ako práca L1242>. Linton vychádza z rozlíšenia roly a statusu. Pojem statusu naznačuje, že rôzni ľudia zaujímajú v rámci skupín rôzne postavenie. V ich konaní sa prejavujú nielen ich individuálne zvláštnosti, ale aj nevyhnutnosť správať sa spôsobom, ktorý v očiach druhých zodpovedá zastávanej pozícii, výške statusu. Roly, ktoré sú vyjadrením tejto skutočnosti, predstavujú spojovací článok medzi spoločnosťou a jednotlivcom. Garantujú, že človek sa nebude správať spôsobom, ktorý by druhých šokoval, ale bude sa snažiť rešpektovať ich predstavy o tom, čo je vhodné a čo nie. Výkon rolí, ktoré sú dynamickým aspektom statusu, zabespečujú spoľahlivú predvídateľnosť ľudského konania, ktoré je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek koordinovanej akcie ( L446;58-59).