FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: metafyzika (1973) l195-ob/1

<< Arist.: Met. (1973) L195-Ob

ŠIESTA KNIHA (EPSILON)

1. Vzťah metafyziky k ostatným vedám . . . . . . . 337
2. Náhodné súcno nie je predmetom vedy . . . . . . 339
3. Príčiny náhodného súcna . . . . . . . . . . . . 341
4. Pravda, nepravda a metafyzika . . . . . . . . . 341

SIEDMA KNIHA - O PODSTATE (ZETA)

1. Podstata ako základný pojem . . . . . . . . . . 343
2. Rozličné názory o podstate . . . . . . . . . . 344
3. Pojem podstaty . . . . . . . . . . . . . . . . 345
4. Bytnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
5. Jestvuje definícia o tom, čo osebe nemá
súcnosť? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
6. Či je bytnosť oddelená od veci a odlišná
od nej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
7. Vznik a jeho druhy . . . . . . . . . . . . . . 351
8. Vznikanie a bytia tvaru . . . . . . . . . . . . 353
9. Náhodné vznikanie a tvar . . . . . . . . . . . 355
10. Celok a jeho časti . . . . . . . . . . . . . . 356
11. Či možno oddeliť druh od látky . . . . . . . . 359
12. Jednota definície . . . . . . . . . . . . . . . 361
13. Či je všeobecné podstatou . . . . . . . . . . . 363
14. Nejestvujú samostatné idey . . . . . . . . . . 365
15. Idey nemožno definovať . . . . . . . . . . . . 366
16. Nesprávnosť učenia o ideách . . . . . . . . . . 367ĺ
17. Doplnenie pojmu podstata a tvar . . . . . . . . 368

ÔSMA KNIHA - POKRAČOVANIE O POČIATKOCH PODSTATY (ETA)

1. Druhy podstaty . . . . . . . . . . . . . . . . 371
2. Tvar ako vlastná podstata . . . . . . . . . . . 372
3. Ďalšie poznámky o podstate . . . . . . . . . . 374
4. Látka a jej vzťah k rozličnosti vecí . . . . . 375
5. Vzťah látky k tomu, čo nevzniká a nezaniká . . 377
6. Spojenie látky a tvaru . . . . . . . . . . . . 377

DEVIATA KNIHA - SÚCNO Z HĽADISKA MOŽNOSTI A SKUTOČNOSTIĺ
(THETA)

1. Možnosť (mohúcnosť) činná a trpná . . . . . . . 380
2. Mohúcnosť rozumná a nerozumná . . . . . . . . . 381
3. Názor Megarikov o možnom a skutočnom súcne . . 382
4. Možné a nemožné . . . . . . . . . . . . . . . . 384
5. Spôsob pôsobenia mohúcnosti rozumných
a nerozumných . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
6. Skutočnosť, skutočná činnosť . . . . . . . . . 385
7. Kedy je niečo v možnosti a kedy nie . . . . . . 387
8. Skutočnosť je prv než možnosť . . . . . . . . . 389
9. Skutočnosť je lepšia než možnosť . . . . . . . 392
10. Skutočnosť pravdivá a nepravdivá . . . . . . . 393

DESIATA KNIHA - ROZPRAVA O JEDNOM A TOTOŽNOSTI AKO O PRVÝCH
VLASTNOSTIACH SÚCNA, O PROTIVÁCH, POMINU-
TEĽNOM A NEPOMINUTEĽNOM (JOTA)

1. Štyri druhy jedného . . . . . . . . . . . . . . 395
2. Či je jedno podstatou . . . . . . . . . . . . . 398
3. Jedno a mnohé, to isté a podobné, odlišné
a nepodobné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
4. Protivy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
5. Vzťah rovnakého k veľkému a malému . . . . . . 403
6. Jedno a mnohé . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
7. Stredné členy . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
8. Druhove odlišné . . . . . . . . . . . . . . . . 408
9. Pokračovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
10. Pominuteľné a nepominuteľné . . . . . . . . . . 410

JEDENÁSTA KNIHA - STRUČNÝ PREHĽAD, ROZPRAVA O VŠEOBECNÝCHĺ
A NAJVYŠŠÍCH PRÍČINÁCH (KAPPA)

1. Predmet múdrosti . . . . . . . . . . . . . . . 412
2. Či jestvuje ešte niečo okrem vecí zmyslami
vnímateľných . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
3. Podstata a úloha metafyziky . . . . . . . . . . 416
4. Vzťah metafyziky k fyzike a matematike . . . . 417
5. Zákon sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
6. Vyvrátenie Protagorovej vety. Veta o vylúčenom
treťom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
7. Rozdelenie filozofie a vzťah prvej filozofie
k ostatným vedám . . . . . . . . . . . . . . . 422
8. Náhodné súcno. Náhoda . . . . . . . . . . . . . 423
9. Pohyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
10. Nekonečno ako vlastnosť pohybu . . . . . . . . 427
11. Bližšie určenie pohybu . . . . . . . . . . . . 429
12. Tri druhy pohybu . . . . . . . . . . . . . . . 431

DVANÁSTA KNIHA - POČIATKY ZMYSLOVÝCH PODSTÁT. POSLEDNÁ PRÍ-
ČINA VŠETKÉHO SÚCNA. NAJVYŠŠIA BYTOSŤĺ
(LAMBDA)

1. Podstata a jej druhy . . . . . . . . . . . . . 434
2. Počiatky vzniku a zmeny . . . . . . . . . . . . 435
3. O tvare a podstate . . . . . . . . . . . . . . 436
4. Rovnakosť alebo rozličnosť počiatkov . . . . . 437
5. Pokračovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
6. Nevyhnutnosť večnej a nehybnej podstaty
ako príčiny a počiatku všetkého . . . . . . . . 440
7. Boh a jeho podstata . . . . . . . . . . . . . . 441
8. Ostatné nehmotné podstaty . . . . . . . . . . . 443
9. Myslenie boha . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
10. Odlišné názory a ich zamietnutie. Poriadok
a jednota sveta . . . . . . . . . . . . . . . . 447

TRINÁSTA KNIHA - POLEMIKA S UČENÍM O IDEÁCH A ČÍSLACH (MY)

1. Či sú čísla a idey samostatné . . . . . . . . . 450
2. Podstata matematických vecí . . . . . . . . . . 451
3. Súcnosť matematických vecí. Dobro a krásno . . 453
4. Učenie o ideách . . . . . . . . . . . . . . . . 455
5. Či sú idey príčinami vecí . . . . . . . . . . . 457
6. Číselné teórie . . . . . . . . . . . . . . . . 458
7. Platónovo učenie o číslach . . . . . . . . . . 460
8. Pokračovanie o číselných teóriách . . . . . . . 464
9. Pokračovanie v úvahe o číselných teóriách . . . 468
10. Či je všeobecné ako predmet vedy samostatné . . 470

ŠTRNÁSTA KNIHA - KRITIKA PLATÓNSKYCH POČIATKOV A ČÍSELNÝCHĺ
TEÓRIÍ (NY)

1. O platónskych počiatkoch . . . . . . . . . . . 473
2. Kritika platónskych počiatkov . . . . . . . . . 476
3. Ďalšia kritika číselných teórií . . . . . . . . 479
4. Počiatky a dobro . . . . . . . . . . . . . . . 481
5. Ďalšia kritika číselných teórií . . . . . . . . 482
6. Číselná symbolika pytagorovcov . . . . . . . . 484