FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: metafyzika (1973) l195 -ob

Aristoteles: Metafyzika. In: L25;243-492 L195 - Obsah

PRVÁ KNIHA - PODSTATA A CIEĽ METAFYZIKY (ALFA)

1. Podstata a úloha metafyziky . . . . . . . . . . 243
2. Povaha, predmet a cieľ múdrosti . . . . . . . . 245
3. Prehľad starších filozofických systémov . . . . 247
4. Pokračovanie v prehľade starších filozofických
systémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
5. Pytagorovci a eleati . . . . . . . . . . . . . 252
6. Kritika Platónovho učenia o ideách . . . . . . 254
7. Kritika starších filozofických názorov
o príčinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
8. Pokračovanie v kritike starších filozofov . . . 257
9. Pokračovanie v kritike Platónovho učenia
o ideách a číslach . . . . . . . . . . . . . . 260
10. Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

DRUHÁ KNIHA (ALFA ELATTON)

1. Filozofia a jej cieľ. . . . . . . . . . . . . . 266
2. Otázka príčin . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
3. Metóda filozofického výkladu . . . . . . . . . 269

TRETIA KNIHA (BETA)

1. Apórie metafyziky a ich druhy . . . . . . . . . 270
2. Prvá apória
Či skúmať všetky druhy príčin je úlohou
jednej vedy, alebo viacerých . . . . . . . . 272
Druhá apória
Či princípy dokazovania sú vecou jednej
vedy, alebo viacerých vied . . . . . . . . . 273
Tretia apória
Či je jedna veda o všetkých podstatách,
alebo ich je viac . . . . . . . . . . . . . 274
Štvrtá apória
Či sa tá veda zaoberá iba podstatami, alebo
aj prípadkami . . . . . . . . . . . . . . . 274
Piata apória
Či sú len vnímateľné podstaty, alebo
len iné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
3. Šiesta apória
Či rody, alebo prvé zložky sú počiatkami
vecí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Siedma apória
Či sú počiatkami najvyššie rody, alebo
najnižšie . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4. Ôsma apória
Či je možná veda, ak jestvujú len
jednotlivé veci . . . . . . . . . . . . . . 278
Deviata apória
Či je podstata všetkých vecí jedna a či sú
počiatky rovnaké alebo odlišné . . . . . . . 279
Desiata apória
Či počiatky pominuteľných a nepominuteľnýchĺ
vecí sú tie isté alebo odlišné . . . . . . . 280
Jedenásta apória
Či súcno a jedno sú podstaty vecí . . . . . 281
5. Dvanásta apória
Či čísla, telesá, plochy a body
sú podstatami alebo nie . . . . . . . . . . 283
6. Trinásta apória
Či sú okrem matematických predmetov
a zmyslových vecí aj nejaké iné . . . . . . 284
Štrnásta apória
Či sú prvky v možnosti alebo nejakým iným
spôsobom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Pätnásta apória
Či sú počiatky niečím všeobecným alebo
jednotlivým . . . . . . . . . . . . . . . . 285

ŠTVRTÁ KNIHA - PODSTATA A ÚLOHA METAFYZIKY (GAMMA)

1. Predmet a definícia metafyziky . . . . . . . . 287
2. Význam súcna. Metafyzika ako veda o jednom
a mnohosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
3. Princípy myslenia. Zásada sporu . . . . . . . . 291
4. Pokračovanie výkladov o zásade sporu . . . . . 292
5. Ďalšie osvetlenie náuky tých, čo sú protivníkmi
zásady sporu a metóda vyvracania . . . . . . . 298
6. Dôsledok zásady sporu . . . . . . . . . . . . . 301
7. Princíp vylúčeného tretieho . . . . . . . . . . 303
8. Nesprávnosť tvrdenia: Všetko je pravdivé alebo
mylné, všetko je v pokoji alebo v pohybe . . . 304

PIATA KNIHA - VÝKLAD NIEKTORÝCH FILOZOFICKÝCH POJMOV (DELTA)

1. Počiatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2. Príčina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
3. Prvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
4. Príroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
5. Nevyhnutné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
6. Jedno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
7. Súcno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
8. Podstata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
9. To isté, iné, rozdielne, podobné . . . . . . . 317
10. Protikladné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
11. Prvšie a neskoršie . . . . . . . . . . . . . . 319
12. Mohúcnosť (možnosť) . . . . . . . . . . . . . . 320
13. Kvantita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
14. Kvalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
15. Vzťah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
16. Dokonalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
17. Obmedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
18. Podľa čoho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
19. Rozpoloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
20. Držanie, stav . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
21. Trpnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
22. Zbavenosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
23. Mať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
24. Byť z niečoho . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
25. Časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
26. Celok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
27. Kusosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
28. Rod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
29. Nepravda, omyl . . . . . . . . . . . . . . . . 334
30. Náhodnosť, prípadok . . . . . . . . . . . . . . 335

Pokračovanie Arist: Met. L195-Ob