Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

18. 2. 2018
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.


Literatúra

Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály

Sady úloh a praktické cvičenia, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u.

Rozvrh výučby a konzultácií

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 F2 Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 13:10 F1-328 Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 I-9 Martin Homola
2AIN3 utorok 14:50 F1-328 Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN2, 2AIN3 utorok 16:30 I-H6 Jozef Šiška, Peter Gergeľ
2AIN1 streda 16:30 I-H6 Ján Kľuka, Viktor Kocur
Konzultácie 2AIN*, 3AIN* streda 13:10–14:40 I-16, I-7 podľa možností

Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

  • zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
    • okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti;
  • odovzdať riešenia všetkých sád úloh v určenom termíne (spravidla začiatok prednášky v nasledujúcom týždni) pri dodržaní pravidiel pre sady úloh;
  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity nepostačuje na absolvovanie predmetu.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Sady úloh – teoretická časť 20 10 Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
Sady úloh – praktická úloha 30 15
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre sady úloh

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.

Čitateľnosť a rozsah

Riešenia teoretickej časti sád úloh je potrebné vypracovať v čitateľnej forme a primerane malom rozsahu. Vyhradzujeme si právo vrátiť nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia, pričom 1-krát za semester má študent právo vrátené riešenie prepracovať a odovzdať znova do 3 dní.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

  • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
  • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne


< Course:Mathematics 4
Revision as of 01:06, 19 February 2018 by Kluka (Talk | contribs) (Nový rozvrh, nové podmienky, reset noviniek)