Pedagogická komunikácia

Letný semester 2021/22

Vitajte na stránke predmetu Pedagogická komunikácia, ktorý je určený predovšetkým budúcim učiteľom, ale aj komukoľvek, kto sa chce naučiť lepšie komunikovať, pracovať so skupinou a dozvedieť sa niečo o sebe.

Budeme sa stretávať každý piatok 10:40-12:10 zatiaľ online, cez MS Teams (študentom zapísaným na predmet v AISe príde pozvánka automaticky, ostatní prosím napíšte mi email). Keď sa obnoví prezenčná výuka, bude v miestnosti F1-321. 

Cvičenia a domáce úlohy k jednotlivým stretnutiam budú priebežne uploadované do MS Teams (Files | Class Materials)

doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., I-37, t a k a c (at) i i . f m p h . u n i b a . s k

Obsah

Študenti si praktickým zážitkovým spôsobom osvoja komunikačné nástroje a princípy, ktoré im umožnia lepšie porozumieť komunikácii a vnútornému prežívaniu seba aj iných a naučia ich hľadať zdroje pre efektívne vyučovanie, učenie sa a motivovanie seba aj iných.

Podmienky získania kreditov

Približný sylabus seminára

  1. Základná teória komunikácie
  2. Princípy úspešnej komunikácie, stanovenie cieľa
  3. Techniky dobrého kontaktu, spätná väzba, riešenie konfliktov
  4. Zmyslový prístup k informáciám, spôsoby prezentovania učebného materiálu
  5. Prezentovanie materiálu, vedenie hodiny. Nedirektívna komunikácia a žiakom centrované vyučovanie
  6. Asymetrická komunikácia, rank/status a privilégiá, komunikácia činom a silou, zodpovedné používanie moci.
  7. Hľadanie zdrojov na rôznych úrovniach, najlepší učitelia
  8. Osobnosť a rola učiteľa, identita, širší životný kontext
  9. Skupinová dynamika v triede, zaobchádzanie s vyrušovaním a odporom

 Použitá literatúra: Dátum poslednej modifikácie: 8. 2. 2022