FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zobrazenie


zobrazenie

- vzťah medzi množinami, pri ktorom je každému prvku (vzoru) prvej množiny priradený určitý prvok (jeho obraz) z druhej množiny.

Zobrazenie je jednoznačné priradenie prvkov množiny A prvkom množiny B. Každému prvku množiny A možno priradiť najviac jeden prvok množiny B, avšak rôznym prvkom množiny A môže byť priradený tenistý prvok množiny B. Ak je f takýmto zobrazením, píšeme

f: A -> B

a čítame: f je zobrazenie z A do B. A sa nazýva množina vzorov, B sa nazýva množina obrazov ( L410;32 L426;133).

-------------
zobrazenie>