FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Znaky logické


znaky logické

- znak logického kalkulu alebo formalizovaného jazyka, ktorého žiadna časť už nie je znakom ( L646;410)

Znak Názov Príklad Číta sa
(Symbol)

ż negátor; spojka negácie żA nie je pravda, že A
(Alt-191)
+ asertor; spojka asercie +A je pravda, že A
/ konjunktor; spojka kon- A / B A a B
junkcie
/ (nevylučovací) disjunk- A / B A alebo B
tor; spojka disjunkcie
>-< vylučovací disjunktor; A >-< B buď A alebo B
spojka vylučovacej dis-
junkcie; spojka exkluzív-
nej disjunkcie
-> implikátor; spojka im- A -> B ak A, tak B
plikácie
<- obrátený implikátor; A <- B A keď B
spojka obrátenej impli-
kácie
<-> ekvivalentor; spojka A <-> B A vtedy a len vtedy, keď B ekvivalencie
<> spojka možnosti, funktor <> A je možné, že A
možnosti, modálny operátor
možnosti
[] spojka nutnosti, funktor [] A je nutné, že A
nutnosti, modáľny operátor
nutnosti
-/ generálny (všeobecný) -/x Px pre všetky x platí, že x má kvantifikátor vlastnosť P; každé x má
vlastnosť P
đ| existenčný (čiastočný) đ|x Px aspoň jedno x má vlastnosť kvantifikátor (Alt-240) P; existuje aspoň jedno x, ktoré má vlanosť P
() ľavá a pravá zátvorka
|- znak odvoditeľnosti A |- B z (vety) A je odvoditeľné B; A, teda B
|- A A je teorémou; A je odvodi- teľné z prázdnej množiny premís
|= znak vyplývania A |= B z A vyplýva B
P pravdivostná hodnota prav- A / P forma A nadobudla hodnotu da pravda
N pravdivostná hodnota ne- A / N forma A nadobudla hodnotu pravda nepravda
_ _
znak doplnku A doplnok množiny (triedy, re- lácie) A
ď znak prieniku (Alt-239) A ď B prienik množín (tried, relá- cií) A a B
U znak zjednotenia A U B zjednotenie množín (tried, relácií) A a B
( znak podmnožiny (obsiahnu- A ( B A je podmnožinou (množiny) B tosti)
) znak nadmnožiny A ) B A je nadmnožinou (množiny) B

= znak rovnosti A = B A sa rovná B; A je totožné s B
|| znak disjunktnosti A || B A je disjnunktné s B; A a B nemajú spoločný prvok
>< znak pretínania A >< B A sa pretína s B; A a B majú aspoň jeden spoločný prvok î znak prvku (Alt-238) a î B a je prvkom množiny B
=df definičný znak A =df B A sa definične rovná B
.
1 znak univerzálnej triedy
.
0 znak prázdnej triedy

/, lambda operátor, operátor (/,x) P(x) tie x, ktoré majú vlastnosť lambda, operátor abstrakcie P

, jota operátor, operátor (,x) P(x) to x, ktoré má vlastnosť P jota, operátor individu-
álneho opisu
.. ..
Pr symbol označujúci triedu S î Pr S je pravdivá veta v L
všetkých pravdivých viet ~
v L
~
L jazyk-objekt
~
ML metajazyk relativizovaný
~~ vzhľadom k L
~
/_ delta; designátor

.
ď znak pre zreťazenie