FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmluva (veda právna)


zmluva ( veda právna)

- dvojstranný právny úkon, ktorý sa realizuje dohodou strán ( konsenzom) o obsahu zmluvy, a to spravidla tak, že jedna strana (ponúkajúca alebo oferent) urobí ponuku (ofertu), a ten, komu je ponuka určená, ju prijme (akceptuje). Zo zmluvy vznikajú stranám prava a povinnosti (napr. z dodávkovej zmluvy má dodávateľ povinnosť dodať výrobky a odberateľ má povinnosť výrobky prevziať a zaplatiť ich cenu). Občania si pomocou zmluvy zabespečujú uspokojovanie svojich životných potrieb (kúpa tovaru, požičiavanie vecí v požičovni, zabezpečovanie rôznych služieb a pod.) (cf. L42;1111).