FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon troch štádií (comte, a.)


zákon troch štádií ( Comte, A.)

- zákon, podľa ktorého ľudský duch resp. ľudské poznanie prechádza vo svojom vývine tromi štádiami - teologickým, metafyzickým a pozitívnym.

V teologickom stave človek pri výklade fenoménov siaha po predstave mocných božských postáv - napr. blesky vrhá Zeus. Tento spôsob výkladu predpokladá stále zázraky (pretože sa opiera o ľubovôľu bohov) a taktiež prechádza troma etapami: fázou fetišizmu, polyteizmu a monoteizmu.

V metafyzickom štádiu človek vysvteľuje javy predstavou pôsobenia abstraktných síl, ktorými sa vyznačuje príroda (ktorá má napr. strach z prázdan - horror vacui), alebo slovnými konštruktami, ako 'uspávajúca sila ópia'. Metafyzické štádium zaznamenáva oproti predchádzajúcemu štádiu zjavný pokrok, pretože vysvetlenie sa už neopiera o predstavu ľubovoľného zásahu, ale ráta s istou pravideľnosťou javov.

Posledným štádiom je pozitívny stav ducha, kedy sa človek zbavuje tak zázrakov ako aj verbalizmu. Otázku 'Prečo?', ktorá nútila hladať 'prvé' a 'posledné' (cieľové) príčiny, nahradila otázka 'Ako?', ktorá dovoľuje konštatovať vzťahy a stanovovať tak zákony. To je obrovský pokrok, pretože sa namiesto fantázií pokušame dosiahnuť objektivnu pravdu prostredníctvom dôkazov, opierajúcich sa o pozorovanie a experiment.

Tieto tri etapy zodpovedajú detstvu, mladosti a dospelosti ľudstva a objavujú sa aj v živote každého jednotlivca, ktorý svojim vyovjom opakuje vývoj ľudstva a rozpamätáva sa, že bol vb detsve teológom, v mladosti metafyzikom a v zrelom veku pozitivistom.

Keďže pozitívny vek je konečným stupňom intelektuálneho vývinu, zákon troch štádii hovorí aj to, že vedu ako spôsob chápania už nemožno prekročiť; zákon troch štádií teda podporuje aj scientizmus ( L719;330)