FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Výskum


výskum

- bádanie, skúmanie (obyčajne vedecké), v ktorom ide o poznanie doposiaµ nepoznaných skutočností na základe analýzy skutočností uľ známych. Vo vede sa zvykne rozliąova» základný výskum a aplikovaný výskum, experimentálny a teoretický, individuálny a tímový atď.

Výskum je systematická tvorivá vedecká činnos», ktorej cieµom je pozna» príčiny a podmienky existencie konkrétnych prirodných a spolo4enských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaµ nepoznaných na podklade analýzy skutočností uľ známych. Rozoznávame dve základné kategórie výskumov: a) základný výskum b) aplikovaný výskum ( L217;371).

---------
výskum>