FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda historická pomocná


veda historická pomocná

- vedná disciplína histórie, ktorá pomáha správne pochopiť a interpretovať historické pramene. Pomocné vedy historické niekedy označujú aj ako základné vedy historické.

Pomocné vedy histrociké sa od 17. stor. osamostatnili a stali sa samostatnými vednými odbormi. Prvou samostatnou pomocnou vedou historickou bola diplomatika, z ktorej sa vyčlenili:

chronológia
paleografia
a sfragistika.

Ďalšími pomocnými vedami historickými sú:

heraldika
genealógia
numizmatika
metrológia.

Niekedy sa k nim priraďuje aj:

egdotika
archivistika.

V širšom zmysle slova k pomocným vedám historickým patria aj tie vedy, ktoré pomáhajú pri správnom pochopení a výklade prameňov, najmä

archeológia
jazykoveda
dejiny umenia
dejiny umenia výtvarného
dejiny literatúry
dejiny hudby
národopis
štatistika
geografia.

--------------------------
veda historická pomocná>