FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Udalos» právna


udalos» právna

- právna skutočnos», ktorá nastáva nezávisle od prejavov µudskej vôle a vedie na základe právnej normy k vzniku, zmene alebo zániku právneho vz»ahu, práva alebo povinnosti.

Z právnych udalostí majú význam najmä beh času, prípadne udalostí, ktoré sa týkajú osobného stavu občanov ( narodenie, smr», dosiahnutie určitého veku a pod.), pokiaµ právna norma s nimi spája vznik, zmenu alebo zánik určitých právnych vz»ahov alebo práv alebo povinností.

Napr. smr» pracovníka je právnou skutočnos»ou, ktorá má za následok zánik pracovného pomeru, pracovnoprávnych vz»ahov zaloľených dohodami o prácach konaných mimo pracovného pomeru, učebný pomer, zánik niektorych peňaľných nárokov organizácie voči pracovníkovi a i. ( L741;55).