FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Typ (filozofia analytická)


typ ( filozofia analytická)

- časť (kategória) ontickej oblasti jazyka zloženej z objektov, na ktoré sa vzťahujú alebo môžu vzťahovať jeho výrazy, a to tak, že tieto objekty denotujú alebo ich nadobúdajú ako svoje hodnoty). Typy sú vlastne isté množiny objektov, ako napr. univerzum daného jazyka, ktorého prvky sa nazývajú indivíduá, ďalej množina všetkých množín indivíduí, množina všetkých binárnych relácií, množina všetkych ternárnych relácií, ..., množina všetkých n-árnych relácií, ..., množina pravdivostných hodnôt, množina všetkých unárnych pravdivostných funkcií, množína všetkych binárnych pravdivostných funkcií, ..., atď. Jestvuje nekonečne veľa rôznych typov objektov. Obdobne sa členia jazykové výrazy, pričom platí, že výrazy, ktoré sa vzťahujú na objekty toho istého typu (t. j. denotujú alebo ako svoje hodnoty nadobúdajú objekty tej istej ontologickej kategórie), sú výrazmi toho istého typu (alebo kategórie) ( L482;254).