FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Topografia


topografia

- vedecko-technická disciplína, ktorá geografickými a geodetickými metódami skúma a opisuje tvary, rozmiestnenie a vlastnosti prírodných a socioekonomických objektov (pôdy, vodstvo, reliéf, osídlenie, komunikácie, priemyselné a poľnohospodárske stavby ap.) v krajine. Úzko súvisí s kartografiou, špecializuje sa na problematiku detailného všeobecnogeografického mapovania. Topografia sa zaoberá aj metodikou zhotovovania topografických máp, ich obnovovaním a klasifikáciou, zjednocuje a modernizuje topografické základy atď. Využíva pritom priame merania v teréne (triangulácia, nivelácia ap.), letecké fotografie a ich vyhodnotenia (fotogrametria) alebo kombinuje tieto postupy so staršími mapami (pôvodná mapa, odvodená mapa) ( L206;628).