FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Tematizácia


tematizácia

- premena nejakej entity alebo entít na tému úvah, reflexie, výskumných operácií a pod., ktorých výsledok (súbor istých významových útvarov týkajúcich sa danej témy alebo obsiahnutých v nej) má by» vyjadrený v texte. Ak pri tematizácii plnia rozhodujúcu úlohu filozofické významové útvary, hovoríme o filozofickej tematizácii.