FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Technológia


technológia

- 1. náuka zaoberajúca sa spôsobom spracovania alebo pracovným postupom; je to technická náuka, ktorá sa zoberá technologickým procesom; 2. spôsob spracovania alebo pracovný postup. V tomto význame ide o aplikáciu vedy a inžinierstva pri vývoji strojov a procedúr, ktoré majú zdokonaliť ľudské možnosti alebo aspoň zlepšiť efektivitu ľudskej práce.

Za zakladateľa technológie ako vedy sa pokladá J. Beckmann, ktorý r. 1777 v G"pojem.php?obl=Ttingene uverejnil svoje dielo Anleitung zur Technologie (Úvod do "technológie), v ktorom technológiu definoval ako vedu, ktorej predmetom je spracovanie naturálií a znalosť remesiel. Technológia má poskytnúť systematické usporiadanie zásad a skúseností ako nájsť pre určitý konečný cieľ prostriedky a návod, ako by sa mali javy pri spracovaní vysvetliť a využiť. Úlohou technológie je jasne vysvetliť každú prácu, jej príčiny a následky.

Ďalšia Beckmannova práca Entwurf der allgemeinen Technologie (Náčrt vše- obecnej technológie, 1806) sa stala podnetom na rozdelenie technologických disciplín na všeobecnú technológiu a špeciálnu technológiu ( L74;721 L601;364).

--------------
technológia>