FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Taktnosť


taktnosť

- vlastnosť správania sa voči druhému človekovi, ktorú konštituujú tieto zložky: ľudskosť, uznanlivosť, porozumenie, starostlivosť, ochota pomáhať, láskavosť, úctivosť, dôvera k osobnosti, záujem o osobnosť, rešpektovanie individuálnych osobitostí, psychického a telesného stavu, priateľskosť, nepovýšenecký postoj, profesionálnosť, pozitívny vzťah k situácii, v ktorej sa nachádzame s partnerom, svedomité plnenie si povinností, nenásilnosť v dosahovaní cieľov, nezaujatosť, spravodlivosť, snaha o všestranné rozvíjanie partnerovej osobnosti, cit pre mieru, primeraná náročnosť a prísnosť, snaha zachovať duševné zdravie a vytvárať psychickú klímu oprimálnu pre spoločnú činnosť alebo pre činnosť partnera; kladná motivácia činnosti partnera, pozitívne odmeňovanie, ohladuplnosť a diskrétnosť pri riešení problémov, povzbudzovanie pri neúspechu, vzbudzovanie a posilňovanie sebadôvery; charakternosť, úprimnosť, sebakritickosť, sebaovládanie, rozvážnosť, vyrovnanosť, trpezlivosť, slušnosť, kultúrnosť, prikladnosť; optimizmus, zmysel pre humor. Tieto konštituenty taktnosti musia byť zastúpené v rovnakej miere. Pri chýbani jedného alebo viacerých konštituentov taktnosti hovoríme o netaktnosti.