FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém


systém = sústava

- usporiadaná rozmanitosť nejakých entít; prvky (systému) a usporiadaná množina vzťahov medzi nimi; celok, ktorý pozostáva z častí ( zložiek, prvkov, komponentov, elementov), medzi ktorými existujú väzby ( vzťahy, súvislosti, relácie). Systém je predmetom teórie systémov, systémovewj vedy a iných disciplín.

Keď hovoríme o systéme, máme vždy na mysli zložitú jednotu, sústavu, niečo zložené, čo nie je zložené náhodne, ale podľa určitého poriadku. Pre každý systém je typické, že sa skladá z dvoch tried: z triedy prvkov a z triedy vzťahov ( relácií) medzi prvkami. Tieto relácie nazývame štruktúry. V systéme sú prvky štruktúrami spojené do celku, do jednoty. Možno rozlišovať dve triedy prvkov:

- prvky, ktoré sú jazykové výrazy. Ak sa systém skladá z jazykových prvkov, tak je to jazykovo formulovaný systém; príkladom jazykovo formulovaného systému je teória;

- prvky, ktoré sú ne-jazykové predmety. V tomto prípade ide o reálny systém (napr. o systém sociálny, systém psychický, biosystém, ...) ( L55;173).

---------
systém>