FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (filozofia existencie)


svet ( filozofia existencie)

- vopred otvorená, predpredikatívna významová súvislosť (Bedeutsamkeits- zusammenhang), ktorú možno myslieť ako zmyslové dianie (Sinngeschehens). Toto dianie však neprezrádza celkom podstatu sveta, pretože vlastný účel sveta sa vymyká svetu, stavia sa ako čosi Iné (das Andere) vedľa sveta ako okolia alebo významovej súvislosti. Vo filozofii existencie sa svet chápe špeciálne ako: 1. univerzum súcna (das All des Seienden), ktoré sa môže vyskytovať vo vnútri sveta; 2. bytie tohto súcna (das Sein dieses Seienden), ktoré môže vystupovať v určitych zoskupeniach, napr. ako "svet matematika" atď.; 3. to, v čom sa odohráva a žije tubytie (Dasein), napr. verejný svet My (die "pojem.php?obl=Ffentliche "Wir-Welt) alebo "vlastné" a najbližšie (domácke) prostredie; 4. svetskosť (Weltlichkeit), ktorá jestvuje osebe (a priori) a zároveň ako modus rozličných "svetov". Táto svetskosť je podľa Heideggera spôsobom bytia ľudského tubytia (eine Seinsart des menschlichen Daseins) a vhľad do základnej transcendentálnej konštitúcie tubytia, do jeho zloženia, umožňuje prekonanie pojmu vedomia a jemu spoludanej bezsvetskosti (Weltlosigkeit) a izolovanosti subjektu ( L154;772).