FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sugescia


sugescia (lat. suggestio < suggestus < suggerere = podložiť, klásť pod)

- podnet alebo proces, ktorý vedie od podnetu k reakcii. Sugescia ako podnet je obvykle tvrdenie formulované a oznamované tak, aby vyvolalo zamýšľaný účinok samočinne, bez kritického uvažovania a bez účasti vôle subjektu. Sugescia ako proces spočíva v uskutočňovaní sugerovaného javu, v jeho automatickej mimovolnej premene na subjektívny zážitok alebo správanie. Uvedenou nekritickosťou a automatickosťou sa sugescia odlišuje od inštrukcie alebo príkazu, na ktorých splnení sa subjekt podieľa svojím vedomím rozhodnutím.

Rozdiel medzi inštrukciou alebo príkazom a sugesciou je zjavný pri porovnaní formulácií "Zdvihnite ruku" a Vaša ruka sa zdvíha", "Zavrite oči" a "aše oči sa o chvíľu same zavrú", "Predstavte si že je vám teplo" a "Začínate pociťovať teplo".

Tvrdenia vo forme inštrukcií a príkazov sa pravda niekedy so sugesciami kombinujú a niekedy môžu aj podnety zamýšľané ako sugescie pôsobiť ako inštrukcie a naopak.

Pre spoľahlivé posúdenie, či podnet mienený ako sugescia účinkoval skutočne ako sugescia, treba ešte následné hodnoverné výpovede subjektu o druhu vnútorného zážitku ( L663;15-16)

-----------
sugescia>